«Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1) Καπετάν Κίτσος, διοικητής τού 2ου τάγματος, 31 Συντάγματος, ένεργών ώς αντιπρόσωπος τής Ο.Μ.Μ. ('Ομάς Μεραρχιών Μακεδονίας) μέ έξουσιοδότησιν τού μεράρχου τής ΧΙ μεραρχίας Λασάνη καί 2) ταγματάρχης 'Έριχ Φένσκε διοικητής τής 31756 μονάδος Βασιλικού, ένεργών ώς έκπρόσ...