«Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1) Καπετάν Κίτσος, διοικητής τού 2ου τάγματος, 31 Συντάγματος, ένεργών ώς αντιπρόσωπος τής Ο.Μ.Μ. ('Ομάς Μεραρχιών Μακεδονίας) μέ έξουσιοδότησιν τού μεράρχου τής ΧΙ μεραρχίας Λασάνη καί 2) ταγματάρχης 'Έριχ Φένσκε διοικητής τής 31756 μονάδος Βασιλικού, ένεργών ώς έκπρόσωπος τών ένόπλων γερμανικών δυνάμεων τής στρατιάς τού Αιγαίου, συνελθόντες σήμερον τήν 1.9.44 εις τό χωρίον Λειβάδι τής περιφερείας Θεσσαλονίκης συνεφωνήσαμεν τά κάτωθι: 1. 'Ο ΕΛΑΣ αναλαμβάνει τήν υποχρέωσιν νά μη έμποδίση τήν υποχώρησιν τού γερμανικού στρατού εις τήν περιοχήν Ο.Μ.Μ. είσερχόμενος εις κάθε έκκενούμενον τμήμα μετά τήν άποχώρησιν καί τού τελευταίου Γερμανού στρατιώτου.
2. Παραλλήλως ή γερμανική ΑΣΔΜΑ (Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκησες Μακεδονίας Αιγαίου) ύποχρεοϋται νά διατάξει τήν άποχώρησιν τών ταγμάτων ασφαλείας άπό τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης, τήν όποίαν θά παραδώση είς τόν ΕΛΑΣ καί τήν πολιτικήν όρyάνωσιν τού ΕΑΜ.
3..................................................
4. '0 ΕΛΑΣ δέν φέρει καμμιά ευθύνη, άν άντιλαίκές προδοτικές όμάδες έπιτεθούν κατά γερμανικών δυνάμεων.
5. 'Η ΓΑΣΔΜΑ θά παραχωρήση είς τόν ΕΛΑΣ βαρύ οπλισμό καί άνάλογο πολεμικό υλικό γιά τήν έξουδετέρωση τών παραπάνω όμάδων.
6. 'Ο ΕΛΑΣ μέ τούς όρους αύτούς καί μέ τήν συνεργασίά τών βουλγαρικών καί άλβανκχών παρτιζανικών τμημάτων άναλαμβάνει τήν καταπολέμησι τών άντιλαϊκών παρτιζανικών όμάδων. »
Τό σύμφωνον αυτό γράφηκε σέ δύο, τό ένα στά έλληνικά καί τό παρέλαβε ό ταγματάρχης Φένσχε καί τό δεύτερο στά γερμανικά καί τό παρέλαβε ό καπετάν Κίτσος».