Διαβάζοντας στό τεύχος 108 τού έγκρ-τού περιοδικού σας τό άρθρο τού κ. Τσατσόμοιρον γιά τά σύμβολα τών άριθμών στίς γραμμικές γραφές Α καί Β, σκέφθηκα μήπως μπορεί νά είναι χρήσιμες στίς έρεύνες τού 'ίδιου ή άλλων συνεργατών σας, πού άσχολοϋνται μέ συναφή θέματα, κάποιες παραστάσεις-βραχογραφήματ...