Διαβάζοντας στό τεύχος 108 τού έγκρ-τού περιοδικού σας τό άρθρο τού κ. Τσατσόμοιρον γιά τά σύμβολα τών άριθμών στίς γραμμικές γραφές Α καί Β, σκέφθηκα μήπως μπορεί νά είναι χρήσιμες στίς έρεύνες τού 'ίδιου ή άλλων συνεργατών σας, πού άσχολοϋνται μέ συναφή θέματα, κάποιες παραστάσεις-βραχογραφήματα (;), πού έχω έντοπίσει άπό έτών στούς γρανιτόβραχους ένός λόφου, πού βρίσκεται στόν μυχό θαλάσσιου κόλπου κοντά στό χωριό Νάουσσα τής Πάρου. Οί παραστάσεις αύτές σχηματίζονται πάνω στούς ριζιμιούς βράχούς άπό μικρές λακκουβίτσες, σάν κι αύτές πού θά έκανε ή μύτη ένός σύγχρονού μολυβιού γραφής, άν κάποιος τήν κάρφωνε διαδοχικά πάνω σέ μιά πλάκα άπό νωπό πηλό. Οί παραστάσεις, πού σχηματίζονται άπ' αύτές τίς κοκκίδες, είναι πάντοτε συμμετρικές καί παριστάνουν σπείρες, ομόκεντρους κύκλους ή βρίσκονται σέ νοητές, παράλληλες μεταξύ των ευθείες, χωρίς οί κοκκίδες τής κάθε εύθείας νά είναι Ισάριθμες μεταξύ των. Υποθέτω, ότι οι έπί τών νοητών αυτών εύθειων κοκκίδες άποτελοϋν άριθμητ-κές παραστάσεις. Σέ άλλους βράχους διακρίνονται σχετικά εϋκολα, άνάλογα καί μέ τήν πρόσπτωση τού ήλιακοϋ φωτός, σέ άλλους μέ δυσκολία, λόγω φθοράς άπό τόν χρόνο. Στόν ίδιο λόφο, όπου ένας φίλος μου κι έγώ είχαμε έντοπίσει ίχνη θεμελίων άρχαίων κτισμάτων, διενεργεί άπό έτών, κατόπιν πληροφοριών τού φίλου μου αύτοϋ, άνασκαφές ο άρχαιολόγος κ. Σκυλάρντι, ό όποίος, άπ' ό,τι έχω διαβάσει στις τοπικές έφημερίδες, άπεκάλυψε άνάκτορο Μυκηναϊκής έποχής.  Επισκέφθηκα τόν κ. Σκυλάρντι τό πρώτο καλοκαίρι τών άνασκαφών του έπί τόπου καί τού έπεσήμανα τίς ώς άνω παραστάσεις, τίς όποίες δέν είχεν άντιληφθεί. Γιά τήν έρμηνεία των μού έδήλωσεν άδυναμίαν. Δέν γνωρίζω, άν έκτοτε δ ίδιος ή άλλος άρμόδιος ήσχολήθη μέ αύτές. Πάντως, άπ' όσο μπορώ νά κρίνω έγώ ο μή εiδικός, έχοντας όπ' δψι άλλα εύρήματα στήν διπλανή Νάξο, κρίνω ότι οί παραστάσεις αύτές πρέπει νά είναι προγενέστερες άπό τά κτίσματα πού άπεκάλυψεν ή σκαπάνη τού κ. Σκυλάρντι.