Τα χερουβείμ μυστικως εικονίζονται Παλαιο τρικερι Μαγνησίας