Οι βάκχοι-αναστενάρηδες είναι και μάντεις. Βεβαιώνουν ότι ο τελευταίος, προ του εκπατρισμού, Αρχιαναστενάρης, «σαν είδε αίματα στα εικονίσματα», μάντεψε τις επικείμενες σφαγές των Ελλήνων της Θράκης και τον εκπατρισμό, «μάντεψε τη συμφορά και το διωγμό». Ο Γενάρχης τους, ο Παππούς Δραγούλης, συνε...