Οι βάκχοι-αναστενάρηδες είναι και μάντεις. Βεβαιώνουν ότι ο τελευταίος, προ του εκπατρισμού, Αρχιαναστενάρης, «σαν είδε αίματα στα εικονίσματα», μάντεψε τις επικείμενες σφαγές των Ελλήνων της Θράκης και τον εκπατρισμό, «μάντεψε τη συμφορά και το διωγμό». Ο Γενάρχης τους, ο Παππούς Δραγούλης, συνεχίζων τις μαρτυρίες του, με διαβεβαίωσε ότι και προ του πολέμου του 1940, συγκεντρώθη εις το Κονάκι «με του Αγίου τη θέληση», η «Δωδεκάδα» και «σαν τους έπιασε ο Άγιος, μάντεψαν νίκη και συμφορές».