Δέν πρόκειται νά σάς κουράσω μέ τήν ανάγνωση καταλόγου ηρώων-βασιλέων πολλών έλληνκχών πόλεων πρίν τόν Κατακλυσμό τού Δευκαλίωνος. 'Ακούστε μόνο τόν κατάλογο τών προκατακλυσμιαίων αρχείων τής πόλης τής Σικυώνος, όπως διασώζεται στά «Fragmenta» τών «Χρονικών» τού Ευσέβιου, Βυζαντινού συγγραφέα. 1) Αιγιαλεύς, έτη 52. 2) Ευρωψ, έτη 45. 3) Τελχίν, έτη 29. 4)  Απις, έτη 25. 5) Θελξίων, έτη 52. 6) Αίγυδρος, έτη 34. 7) Θουρίμαχος, έτη 45. 8) Λεύκιππος, έτη 53. 9) Μέσσαπος, έτη 47, έπί τον όποίου ή παράδοση αναφέρει, ότι έγινε ό Κατακλυσμός τού Ώγύγου. 10) 'Εραστός, έτη 46. 11) Πλημναίος, έτη 48. 12) 'Ορθόπολις, έτη 63. 13) Μαραθώνιος, έτη 30. 14) Μαράθιος, έτη 20, έπί τού όποίου άναφέρεται, ότι έγινε ό Κατακλυσμός τον Δευκαλίωνος.