Εφημερίδα ¨ Απογευματινή ". 18 Νοεμβρίου 1957. " Ο δωδεκαετής Νικόλαος Λίδερης ισχυρίζεται ότι ενώ ευρίσκετο εις τον κήπο του, ήκουσε εις μια στιγμή ισχυρότατον θόρυβο περί αυτού και είδε τα δένδρα να σείονται ασυνήθως σαν να έπνευσε σγοδρός αήρ. Την ίδια στιγμή παρουσιάσθηκε ενώπιον του ανήρ μετρίου αναστήματος με ιμάτιον κατάλευκον και σανδάλια εις τους πόδας η κεφαλή του οποίου ηκτινοβολεί. Ο μικρός έντρομος έπεσε τότε εις τη γην ήκουσε όμως τον παρουσιασθέντα άνδρα να λέγει : " Παρά τας προόδους δια τας οποίας μερικοί καυχώνται, ο κόσμος βαδίζει προς αφανισμόν. Διέδωσε αυτά που σου είπα εις όλο το κόσμο. Και τώρα συνέχισε. Πάρε το βιβλίον σου για να διαβάσεις ". Μόλις όμως προσπάθησε να εγερθή ο μικρός ο ανήρ ελιχε γίνει άφαντος. Δέον να σημειωθεί ότι κατά τας πρώτας του αφηγήσεις ο μικρός δεν εγένετο πιστευτός, αλλά επειδή επρόκειτο περί απολύτως ισορροπημένου παιδίου το οποίο κλαίον και κατεσυγκινημένον αφηγείται τα όσα είδε, όλοι οι κάτοικοι το επισκέπτονται δια να μάθουν από το στόμα του τα διατρέξαντα.