Στά τελευταϊα του πιά ο Παπα - Φιλάρετος είχε ωριμάσει πνευματικά καί γνώριζε όχι μόνο τίς καρδιές καί τούς λογισμούς τών άνθρώπων, άλλά άκόμη καί στίς τσέπες τί είχαν! Μιά μέρα είχε περάσει άπό τήν Μονή Κωνσταμονίτου ένας Κληρικός, νά πάρη τήν εύχή τού Γέροντα καί νά τόν συμβουλευτή. "Ηθελε νά μείνη στό "Αγιον "Ορος. Ο Παπα - Φιλάρετος, άφού τού άπήντησε στά θέματα πού του άνέφερε, καί σέ άλλα, πρίν νά τού τά πή ό Κληρικός, τού είπε καί τί νά κάνη τά χρήματα πού είχε στίς τσέπες του, καί τό ποσό άκριβώς τών χρημάτων πού είχε!