Στὸν λόφο Παλαιοχώρας στὴν Ἀμάρυνθο (30 χιλ. ἀπὸ τὴν Χαλκίδα) ἔχουν βρεθῆ λείψανα οἰκισμοῦ τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ. Σύμφωνα μὲ τὰ εὑρήματα ὑπάρχει συνεχὴς κατοίκηση τοῦ λόφου μέχρι τοὺς Βυζαντινοὺς Χρόνους. Σήμερα ὑπάρχουν δύο ἐκκλησάκια, ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 12° αἰῶνα μ.Χ., καὶ στὰ ὁποῖα διακρίνεται ἐντοιχισμένο ὑλικὸ τῶν Κλασικῶν ἢ Ἑλληνιστικῶν Χρόνων. Τὸ ἕνα εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος καὶ τὸ ἄλλο στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Τὸ δεύτερο μάλιστα χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀνεξήγητο προσανατολισμὸ πρὸς βορρᾶν.