Στὴ γωνία Αἰνιάνων καὶ Διάκου στὴ Λαμία (φωτογραφία) ἀνακαλύφθηκε πιθανὸν τὸ Βουλευτήριο τῆς ἀρχαίας Λαμίας (πλησίον τῆς πλατείας Ἐλευθερίας) ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη. Τὰ γύρω κτήρια οἰκοδομήθηκαν πάνω στὰ ἐκτεταμένα ἀρχαῖα κτήρια. Οὐδεὶς γνωρίζει τὴν μορφὴ τῶν εὑρημάτων καὶ τὴν τύχη των. Διασώθηκε ἐπιγραφὴ σκαλισμένη πάνω σὲ μία ἐπιφάνεια διαστάσεων περίπου 1μ. x 30 ἐκ. Ὁ ἐνεπίγραφος ὀγκόλιθος διακρίνεται στὴν φωτογραφία τῆς προηγούμενης σελίδας καθαρά, ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ τεῖχος. Μὲ γυμνὸ μάτι ἡ ἐπιγραφὴ δείχνει νὰ ἀναφέρεται σὲ «προξενία» ἄλλων πόλεων, τὴν ὁποία πρέπει νὰ προστάτευε ὁ Ὀλύμπιος Ζεύς. Πιθανὸν στὴν ἐπιγραφὴ νὰ ἀναφέρεται καὶ ὁ ἄρχοντας ἢ στρατηγὸς τῆς πόλεως (ΣΤΡΑΤΑΓΕΩΝ). Ἐὰν ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι τῆς Κλασικῆς Ἐποχῆς, τότε πιθανὸν νομοθέτης νὰ ἦτο ὁ μόνος γνωστὸς Λαμιεὺς φιλόσοφος Ἀγήτωρ, μαθητὴς τοῦ Μενεδήμου, ὁ ὁποῖος Μενέδημος ἦταν μαθητὴς τοῦ Πλάτωνος, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Διογένης ὁ Λαέρτιος στὸν Βίον τοῦ Μενεδήμου. Ἕνας ἄλλος φιλόσοφος, ὁ Μύσων τοῦ Στρύμωνος, ἀπὸ τὴν Ζήνα τοῦ ὄρους Οἴτη, ἀναγνωρίσθηκε ὡς ἕνας ἐκ τῶν Ἑπτὰ Σοφῶν, προγενέστερος τοῦ Ἀγήτορος. Ἤκμασε τὸ 600 π.Χ. κατὰ Λαέρτιον. Αὐτὸν τὸν σπουδαῖο ἀρχαιολογικὸ χῶρο, ποὺ θὰ γινόταν πόλος ἕλξεως ἀκαδημαϊκῶν, τὸν ξεθεμελίωσαν σὲ βάθος πολλῶν μέτρων (βλέπε τὸ ὑπέδαφος στὴν φωτογραφία), γιὰ νὰ κτίσουν πολυόροφο κτήριο σταθμεύσεως αὐτοκινήτων.

Ἀλέξανδρος Αἰακίδης