Ἀθήνα, ὁδὸς Ξενοφῶντος (ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων), ὅπου κατασκευάζεται κτήριο τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας. (Φωτογραφία ληφθεῖσα στὰ τέλη Ὀκτωβρίου 2005.) Τὸ μπετὸν ἀρμὲ ποὺ χρησιμοποιήθηκε, γιὰ νὰ κτισθοῦν τὰ κτήρια ποὺ περιστοιχίζουν τὸν νεοαποκαλυφθέντα χῶρο, ἔχει καταχώσει τὸ ἐπεκτεινόμενο συγκρότημα τῆς φωτογραφίας. Κανεὶς δὲν γνωρίζει, τί εὑρέθη μέσα στοὺς ἀρχαίους αὐτοὺς χώρους καὶ ποῦ βρίσκεται τώρα. Νόμιμη λεηλασία μὲ τὸν μεγαλύτερο βάνδαλο ποὺ γνώρισε ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς μετὰ τὸν Ἀλάριχο, τὴν Πολεοδομία.