Μερικοί από τους κολοσσιαίους μονολιθικούς κίονες. Αριστερά από τη θέση Κύλινδοι και δεξιά ένας από τους κίονες των Μύλων.