Νεολοιθική σφραγίδα από τη Τζάνη Μαγούλα Θεσσαλίας (Μουσείο Βόλου)