Μετά τά πολύτιμα εύρήματα τών 'Αθηνών, του Λαυρίου, του Θορικού, τής Βραυρώνας, τον Μαραθώνα κ.λπ., που απέδειξαν ότι ή 'Αττική διέθετε υψηλό πολιτιστικά έπίπεδο άπό την νεολιθική έποχή, στο φώς ηλθαν τωρα τά ευρήματα τής Κρωπίας (Κορωπίου), πού αποδεικνύουνν την ύπαρξιν άναλόγον πολιτιστκού έπιπέδου πρό τής 5ης π.Χ. χιλιετίας Σύμφωνα μέ τούς άρχαιολόγους στην Κρωπία κατά την περίοδο έκείνη ύπήρχαν μεταλλουργικές έγκαταστάσεις, κέντρον έπεξερyασίας καί έμπορίας οψιανού, βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας κ. ά. Οί κάτοικοι διέθεταν κανονικές οίκίες μέ λίθινα θεμέλια, κεραμικές στέγες καί περιστρεφόμενες θύρες. Ο δήμος είχε άποθηκευτικους χώρους καί εύρύχωρους δρόμους, σκεπασμένους μέ τεχνητό όδόστρωμα, διέθετε δέ αρχήν καί διοκησιν, πού νομοθετούσε, προγραμμάτιζε καί έκτελουσε έργα κοινής ώφελείας.