ΑΙ εύθεϊαι αί σχηματιζόμεναι ύmό τριών Ιερών ή κέντρων λατρείας, προεκτεινόμεναι τέμνονται είς τας θέσεις άλλων Ιερών καί σχηματίζουν δέσμας ευθειών. Αι εύθεϊαι έκάστης δέσμης σχηματίζουν γωνίας αντιστοιχούσας εις μεγέθη γωνιών γνωστών γεωμετρικών κανονικών σχημάτων. Τυχόντα σημεία τού γεωγραφικού χώρου δέν αποτελούν σημεία τομής δέσμης ευθειών.

Ωρισμένα σημεϊα, όπως ή νησος ΦΑΡΑ (ΦΛΕΒΕΣ), εiς τά όποϊα σχηματίζονται δέσμαι εύθειων είναι πιθανοί άρχαιολογικοί χώροι, ανεξαρτήτως άν άναφέρωνται ή όχι εiς τά περισωθέντα άρχαϊα συγγράμματα.