Αποχωρητήρια και βόθρος
στη δυτική πλευρά του ναού.

- πρωτοφανές! -

Αποχω-
ρητήρια.
Ο βόθρος

Ο βόθρος από κοντά
Και τροχοφόρα εντός του ναού.

- παντελής η αδιαφορία των αρμοδίων -

Βόρεια πλευρά του ναού.

- πλήρης εγκατάλειψη -

Η κατάσταση της

λιθοδομής.


Βορειοδυτική πλευρά.
(Αριστερά της άποψης και στο βάθος,
κεραία και αποχωρητήρια.)
Σκουπίδια.Στο εσωτερικό του ναού.
Σκουπίδια...σκουπίδια
Στο εσωτερικό του ναού.