Στή Λέσβο έχει έντοπιστή ένα από τά μεγαλύτερα έργαστήρια κατασκευής παλαιολιθικών έργαλείων, όχι μόνο τής 'Ελλάδας άλλά και τής Μικράς Ασίας. Χρονολογήθηκε από σπουδαίους ξένους προϊστοριολόγους στά 180.000 μέ 200.000 π.Χ.! Βρίσκεται στήν Θέση Ροδαφνίδια, κοντά στόν οικισμό Λισβόρι, όπου υπάρχουν θερμές πηγές. Πρόκειται γιά έναν τεράστιο λιθώνα μέ διάσπαρτα έργαλεϊα (λεπίδες, ξεστρες, πριόνια κ.ά.), κατασκευασμένα άπό πυριτόλιθο. Παλαιολιθικά έργαλεία έντοπίστηκαν και στή Θέση «Φτερό», όπου έχει, μιάς καί δέν έντοπίστηκε στόν περιβάλλοντα χώρο τό υλικό μέ τό bποϊο κατασκευάστηκαν, φαίνεται νά χρησιμοποιήθηκαν έπι τόπου καί νά αφέθηκαν στή συνέχεια σε αύτό τό σημειο. Οί σπηλιές πού περιβάλλουν τήν περιοχή, είναι πολύ πιθανό νά μπορούν νά δώσουν σημαντικό υλικό έρευνας. "Ομως βασική προϋπόθεση γι' αύτό αποτελει ή έκδήλωση ένδιαφεροντος άπό τις αρμόδιες άρχες, πού αρκέστηκαν, όταν έγινε ή ανακάλυψη καί στή συνέχεια ή παραλαβή τών έργαλείων, στόν χαρακτηρισμό «τεμάχια πυριτόλιθου», τήν ίδια στιγμή πού κορυφαϊοι έπιστήμονες έχαναν λόγο στις ανακοινώσεις τους γιά ένα μοναδικό έργαστήριο παλαιολιθικών έργαλείων.