Αυτό κατωρθώθη, άφον γνώριζαν μέ απόλυτη ακρίβεια τίς τιμές περιφοράς τής Γής πέριξ τον 'Ηλίου καί τής Σελήνης πέριξ τής Γης, ήτοι 365 ήμέρες, 5 ώρες καί 49' «εγγιστα» (= περίπου). Διαφορά από σημερινές μετρήσεις 14 δευτ. (!). 'Επίσης της Σελήνης αντί τών 29 1/12 ήμερών τών Αιγυπτίων, Ασσυρίων ήν ακριβέστατη 29 ήμ. 12 ώρες 44' 3,2". Διαφορά άπό σημερινές, 0,2" (!!). Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.  Τιμές κύκλου 'Ηλίου: Ο Γεμινος ό Ρόδιος, αστρονόμος τον 2ον αί. π.Χ., αναφέρει: 8.58 <Ο γαρ ενιαύσιος (=ετήσιος) χρόνος έκ πλειόνων ετών παρατετηρημένος σνμπεφώνηκεν ότι έστιν ήμερών τξε δ' (=365 1/4), ό δέ έκ τής έννεαδαικαετηριδος (=19 ετη) συναγόμενος (=υπολογιζόμενος) ήμερων τξε έννεακα-δεχάτων έ (= 365 5/19) [ή έκκαιεβδομηκοστών ιη'] (= 365 18/76 = 5 ώ., 41').» `Ο δέ `Υέτιος (V), αστρονόμος Αντιοχεύς, 2ος αι. μ.Χ., «τόν μέν ένιαντόν άλλοι άλλως διέλαβον Μέτων και Ενκτήμων καί Φίλιππος τξε έ μθ" (= 365 ήμ., 5 ώ., 49') Χαλδαίοι δέ τξε δ'μδ" (= 365 ήμ., 4 ώ., 44' (;) καί Βαβυλώνιοι τξε δ' ζ' (= 4 ώ., 5')». D Τιμές Σελήνης: `Ο Γεμίνος λέγει: 8.3 «Μηνιαiος χρόνος ήμερών κθ' # < ο' λγ" (= 29 + 1ι2 ήμ., 33') πολιτικός δέ (= ήμερολογιακός) κθ < ο' (= 29112)... ό κατά σελήνην ένιαυτός ήμερών τνδ' (= 354 = 29 1/2 χ 12)». Συνεχίζει μέ ασύλληπτη ακρίβεια: 8.43 «ό γάρ μηνιαίος χρόνος ουχ ακριβώς ειληπται (= έλήφθη)... ακριβώς λαμβανόμενος ήμερών ΚΘ' και πρώτον έξηκοστών λά κάι δευτέρων ν' καί τρίτων ή ' καί τετάρ-των κ "'» (= ΚΟ λα' ν" η"' κ"" = 29 ήμ. 31/60 ήμ., 50/60', 8/60"‚20/60 =  29, 5305939 = 29 ήμ. 12ον, 44' 3,2"), ήτοι διαφορά 0,2" άπό τήν σημερινή.

Πώς παρατηρούσαν έστω καί μέ Ισχυρή διόπτρα (= τηλεσκόπιο) τόση μικρή διαφορά ιδίως στη Σελήνη; Τί ώρολόγια ακριβείας είχαν, πού μετρούσαν χιλιοστά τον δευτερολέπτου (τέταρτα λεπτά), άφον τό 1", δηλ. τό τέταρτο έξηκοστό τής ημέρας Ισούται μέ 1/60 χ 1/3" = 1/180" = 0,005". Πώς;