Συγκλονιστική είναι ή μαρτυρία τον λατίνου ίστορικου Τάκιτου, έκ τής όποίας αποδεικνύεται, ότι οί 'Ελληνες της έποχής των Τρωικών είχαν ξεπεράσει τις στήλες τον Γιβραλτάρ καί είχαν κάνει αποικία στήν Γερμανία. Γράφει σχετικά: «`Ο 'Οδυσσεύς στή μακρινή έκείνη περιπλάνησί του, αφού έφθασε σέ τούτο τόν ωκεανό (Ατλαντικό),ήλθε καί στίς χώρες της Γερμανίας. 'Από έκείνον λέγεται, ότι κτίσθηκε καί έλαβε τ' όνομα ή πόλι 'Ασκιπύργιο, πού εύρίσκεται στήν δχθη τον Ρήνου καί σήμερα κατοικείται. Καί λέγεται άκόμη, ότι άνεύρέθηκε κάποτε  στόν ίδιο τόπο βωμός αφιερωμένος στόν 'Οδυσσέα, προστεθέντος τον όνόματος τον πατρός Λαέρτη καί ότι στά σύνορα Γερμανίας καί Ραιτίας σώζονται μέχρι σήμερα καί κάποιοι τύμβοι ενεπίγραφοι με Ελληνικά γράμματα («Dε origine situ moribus αε populis Germanorum», κεφ. 3).