Πολλοί παράχθιοι προϊστορικοί οικισμοί του Αλικάκμονος καλύφθηκαν οριστικώς από τα νερά της τεχνιτής λίμνης της ΔΕΗ στο Πολύφυτο