Κατά τήν Πρωτοχαλκήν περίοδον βλέπει τις νά ύπάρχη εις τήν Μεσόγυειον άπό 'Ανατολής μέχρι τής 'Ιβηρικής Χερσονήσου ένα στάδιον υψηλού πολιτισμού, εις τό όποιον οί άνθρωποι τού χώρο τού Αίγαίο ήσαν οί ισχυρότεροι μεσάζοντες μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως. 'Επίσης ες τήν σελ. 65 τού τόμου τούτου βεβαιούται, ότι ή μεταλλουργία είς τό βόρειον Αίγαιον έχει τάς αρχάς της εις τό τέλος τής Νεολιθικής περιόδου τής 4ης χιλιετίας καί ότι πρέπει νά ύπολογίζωνται έπαφαί μεταξύ Κυκλάδων, βορειοανατολικής Μ. 'Ασίας (= Πόντου), δυτικής (= Τροίας) καί 'Αττικής κατά τήν πρώιμον χαλκήν εποχήν, οτε ύπήρχεν άκτοπλοΤα καί ναυτιλία καί πειρατεία. ' Η ευρεια διάδοσις τού οψιδιανού λίθού τής Μήλου εϊς όλην τήν περιοχήν μαρτυρεί ότι ύπήρχεν εδώ πρώιμος ναυτιλία. 'Η πρώιμος χαλκή εποχή ειναι άπό 3000-2300 π.Χ.