Συγχαίρομε τόν Δήμον 'Ελούντας, ό όποίος μπάζωσε μέ κοκκινόχωμα 3.000 τ.μ. τού άρχαιολοyικού χώρου τής 'Ελούντας (ή πόλη είναι ήμιβυθισμένη στήν `Αλυκή 'Ελούντας) καί ζητεί νά μπαζώση καί τό ύπόλοιπο μέρος τού άρχαιολογικού χώρου, γιά νά κατασκευάση ποδοσφαιρικό γήπεδο!..