'Ο 'Αχιλλέας έπιδένει τήν πληγή του Πατρόκλου. Χρησιμοποιεί τήν τεχνική «σταχυοειδής περίδεσις τραύματος μέ δύο έπιδέσμους». 'Ελάχιστοι σημερινοί χειρουργοί είναι είς θέσιν νά κάνουν μία τόσο δύσκολη περίδεση.