Οι Ελληνες διέθεταν τεχνολογία συγκρίσιμη με την σημερινή

Δεν έκτιζαν τις πόλεις τους τυχαία, αλλά σε θέσεις,

οι οποίες καθωρίζοντο γεωδαιτικώς με την βοήθεια των πλανητών,

του ηλίου και των αστερισμών►Συνέντευξη παραχωρηθείσα και δημοσιευθείσα στην Απογευματινή της Κυριακής:

24-25η Μαρτίου 2001, σελ. 86.Ο καθηγητής Κοσμάς Μαρκάτος, χρησιμοποιώντας την σημερινή τεχνολογία των GPS (θεσιολάβος), ανασύρει και επαληθεύει μια πρωτόγνωρη και σχεδόν λησμονημένη έρευνα του Θεοφάνη Μανιά - πραγματοποιηθείσα επί χάρτου - υπό τον τίτλο, Ο Γεωμετρικός - Γεωδαιτικός Τριγωνισμός του Αρχαίου Ελληνικού Χώρου- Το μέγα σχέδιον του Ελληνισμού, συγχρόνως δε, και ανεξάρτητα από την προηγούμενη έρευνα, με την δική του μέθοδο, ελέγχει και επιβε-βαιώνει την ύπαρξη του ανωτέρω τριγωνισμού.

Ως υπεύθυνος εν εξελίξει ερευνητικού προγράμματος στο ΤΕΙ Λά- ρισας υπό τον τίτλο, Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου, επισκέπτε-ται και μετράει τις γεωγραφικές συντεταγμένες των πόλεων - ιερών, χρησιμοποιώντας τον θεσιολάβο (το GPS), ενώνει κατόπιν αυτά με ευθείες γραμμές επί του ψηφιακού χάρτου της Ελλάδος, μετράει τις αποστάσεις τους και επιβεβαιώνει την ύπαρξη χωροταξικού σχεδια-σμού ειδικών σχέσεων, ενός έργου που απαιτεί υψηλές και συνδυα-σμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις (Μαθηματικών: γε-ωμετρία, αστρονομία - γεωδαισία).

Ο καθηγητής ελπίζει ότι το κράτος θα πεισθεί και θα επισημοποιήσει την ύπαρξη αυτού του τριγωνισμού και ακολούθως θα προχωρήσει στην χάραξη μιας επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής (π.χ., Τουρισμός). 
Επ' ευκαιρία δε των Ολυμπιακών Αγώνων, παρέχεται μία μοναδική ευκαιρία στην Οργανωτική Ολυμπιακή Επιτροπή να αξιοποιήσει τον τριγωνισμό, χρησιμοποιώντας την προσφερόμενη τεχνολογία των ολογραμμάτων.


Ε., κ. καθηγητά, τι σημαίνει "τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου;"
Α., «Τριγωνισμός», γενικώς, σημαίνει την κάλυψη μιας γεωγραφικής επιφανείας δια τριγώνων, αλλά εδώ η λέξη έχει ειδική σημασία, κατά την οποία τα τρίγωνα δεν είναι τυχαία (σκαλινά, με άνισες και τυχαίες πλευρές), αλλά ειδικά, όπως σκαλινά με ειδικές αναλογίες πλευρών, ισοσκελή (απλά και ειδικά), ισόπλευρα, ορθογώνια, ισοσκελή τραπέζια (απλά και ειδικά), κ.α..


Ε., Υπήρχε συγκεκριμένη μέθοδος δια την πραγματοποίηση της χωροταξικής κατανομής των πόλεων υπό των αρχαίων Ελλήνων; 
Α., Νομίζω ότι υπήρχε μέθοδος - όπως διαφαίνεται στα κατωτέρω χωρία από τους Αριστοτέλη, Ήρωνα και Στράβωνα - της οποίας η λεπτομερής περιγραφή έχει απωλεσθεί, ή αυτή ήτο κτήμα των μυημένων επιστημόνων και θρησκευτικών ηγετών - συνδυάζουσα την γεωμετρία με την αστρονομία (γεωδαισία), των μετρήσεων πραγματοποιουμένων επί της προβολής των αστερισμών επί του γεωειδούς (η επιφάνεια της μέσης στάθμης των θαλασσών, προσδιορίζουσα την μορφήν της γης δια την γεωδαισία).

Παράλληλο παράδειγμα αποτελεί ο αστρολάβος των Αντικυθήρων - ο πρώτος υπολογιστής του κόσμου - δια τον οποίον δεν έχει διασωθεί η μέθοδος λειτουργίας του:
Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
«Η πρώτη Γεωμετρία ... περί τας εν τη γη μετρήσεις και διανομάς κατησχολείτο, όθεν και Γεωμετρία εκλήθη ...».
«Γεωδαισία εστίν επιστήμη των εν τοις αισθητοίς σώμασι μεγεθών και σχημάτων διαιρετική και συνθετική».
«Χρήται δε, ως η Γεωμετρία τή Αριθμητική, ούτω και αυτή τή Λογιστική, χρήται οργάνοις εις μεν τας διοπτείας χωρίων, διόπτραις, κανόσι, στάθμαις, γνώμοσι και τοις ομοίοις ...»
Μεταγραφή
«Η πρώτη Γεωμετρία ...ησχολείτο πάρα πολύ με τις μετρήσεις και διανομές της γής (γέα μετρώ), γι αυτό Γεωμετρία ονομάσθηκε».
«Η τέχνη της καταμετρήσεως της γης είναι επιστήμη διαιρετική και συνθετική, που ασχολείται με τα μεγέθη και τα σχήματα των αισθητών σωμάτων».
«Χρησιμοποιεί, όπως η Γεωμετρία την αριθμητική τέχνη, έτσι και αυτή (η Γεωδαισία) την υπολογιστική τέχνη, ακόμη χρησιμοποιεί όργανα δια την παρατήρηση των περιοχών, όπως διόπτρες, κανόνες, στάθμες, γνώμονες και τα όμοιά τους».
*****
*Ήρων ο Αλεξανδρείας
«Τούτοις γαρ χρώμενος ο Γεωδαίτης μετρεί πόρρωθεν αφεστώτα χωρία, ορών αναστήματα, τειχών ύψη, ποταμών πλάτη και βάθη και όσα τοιαύτα. Έτι η Γεωδαισία ποιείται τας διακρίσεις ού μόνον εις ισότητας, αλλά και κατά λόγους και αναλογίας, έτι δ' ότε κατά των χωρίων αξίαν»
Μεταγραφή
«Χρησιμοποιώντας αυτά (τα όργανα) ο Γεωδαίτης μετράει από μακρυά τα πιο απομακρυσμένα χωρία (χώρους, τόπους, θέσεις, σημεία) παρατηρών τα μεγέθη των βουνών, τα ύψη των τειχών, τα πλάτη και βάθη των ποταμών, και άλλα τόσα. Ακόμη, η Γεω-δαισία διακρίνει τις μετρήσεις των χωρίων κατά ισότητες, κατά λόγους και κατ' αναλογίες, καμμιά φορά δε και κατ' αξίαν».
*****
*Στράβων ο εξ Αμασείας Πόντου
«Όσοι τόπων ιδιότητας επιχειρούσιν, οικείων προσάπτονται και των ουρανίων και γεωμετρίας, σχήματα και μεγέθη και αποστή-ματα ... Λαβών ούν ταύτα ο γεωμέτρης προσχρησάμενος τοις υπό του αστρονομικού δεικνυμένοις ... καταμετροί την μεν οικίσιμον εμβατεύων, την δε άλλην εκ του λόγου τών αποστάσεων ...».
Μεταγραφή
«Όσοι ασχολούνται με τις ιδιότητες των τόπων, δηλαδή με τα σχήματα, με τα μεγέθη, με τα διαστήματα (αποστάσεις), αναμιγνύ-οντας και με τα οικεία και με τα ουράνια και με την γεωμετρία ....Αφού λάβει αυτά ο γεωμέτρης, έχοντας χρησιμοποιήσει και τα δεδομένα της αστρονομίας, προχωρεί στην καταμέτρηση, της μεν κατοικισίμου περιοχής εισερχόμενος, της δε άλλης εκ του λόγου των αποστάσεων».
Ε., Πώς καθόριζαν, ας πούμε, τις ίσες αποστάσεις μιας πόλεως από δύο άλλες, κατά την γνώμη σας; Μπορείτε να σκια-γραφήσετε την μέθοδο των αρχαίων Ελλήνων, έστω και με επιφυλάξεις;
Α., Κατ΄αρχήν, με το "πόλη" εννοείται κυρίως το επίσημο ιερό της (αντιπροσωπεύον το κέντρο της), όπως δια την Αθήνα ο Παρθενών, δια το Σούνιο ο ναός του Ποσειδώνος, δια την Αίγινα ο ναός της Αφαίας. Ακολούθως, εκκινώντας από την παλαιότερη θέση (π.χ., Παρθενών) και επιλέγοντας μια δεύτερη θέση (π.χ., Σούνιο, θέση ναού του Ποσειδώνος), μετρούσαν σε στάδια την κατ' ευθείαν απόσταση αυτών με γεωδαιτικές μεθόδους και προσδιόριζαν συγχρόνως τις γεωδαιτικές συντεταγμένες αυτών των θέσεων (από τον Ισημερινό και τον πρώτο μεσημβρινό - έχοντας βεβαίως ορίσει εκ των προτέρων τον πρώτο μεσημβρινό ως αφετηρία των μετρήσεων (σήμερα αυτός είναι του Γκρίνουϊτς). Τέλος, με ενδιάμεση θέση το Σούνιο, αναζητούσαν και επέλεγαν την τρίτη θέση (π.χ., Αίγινα, ναός Αφαίας) και σε ίση απόσταση, σχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ισοσκελές τρίγωνο με κορυφή τον ναό του Ποσειδώνος.
Ε., Δηλαδή, το τρίγωνο
(ΣΟΥΝΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ (Θησείον-ναός Ηφαίστου) - ΑΙΓΙΝΑ) είναι ισοσκελές με τις αποστάσεις (Σούνιο - Αθήνα (Θησείον) και Σούνιο - Αίγινα) σχεδόν ίσες; Πώς είσθε βέβαιος γι αυτό;
ΣΟΥΝΙΟΝ (Ν. Ποσειδώνος) - ΑΘΗΝΑΙ (Ν. Ηφαίστου - Θησείον) = 44835 μέτρα
ΣΟΥΝΙΟΝ (Ν. Ποσειδώνος) - ΑΙΓΙΝΑ (Ν. Αφαίας Αθηνάς) = 44788 μέτρα
⇒ Απόκλιση: 47 μέτρα

Α., Απλώς, τις μέτρησα με την δική μου μέθοδο, η οποία στηρίζεται στη σημερινή τεχνολογία των GPS (Global Position System), ή με την τεχνολογία των θεσιολάβων - κατά την δική μου ορολογία (θεσιολάβος: κατά το αστρολάβος, το λαμβάνειν την θέση, τις συντεταγμένες, δηλαδή, ενός σημείου της υδρογείου συναρτήσει τεχνητών δορυφόρων). Μετέβη, δηλαδή, στα μέρη αυτά, προέβην σε επιτόπιες μετρήσεις και ακολούθως με μια πολύπλοκη λογισμική διαδικασία δι' υπολογιστού προσδιόρισα αυτές τις αποστάσεις σε μέτρα.


Ε., Πώς πείθεται κανείς δια την ακρίβεια των μετρήσεων; Υφίστανται προηγούμενες μετρήσεις από άλλον ερευνητή ή και από επίσημα πηγή;
Α., Βεβαίως. Έχει προηγηθεί ο Θεοφάνης Μανιάς, ο οποίος διενήργησε τις σχετικές μετρήσεις αλλά επί χάρτου και δημοσίευσε το έτος 1969 πληθώρα χαρτών που καλύπτουν ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό χώρο. Επιπλέον, η απόσταση Σουνίου - Αιγίνης εμετρήθη (από περίβολο σε περίβολο των ναών) υπό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (το έτος 1969) και ευρέθη, 44823 μέτρα, ενώ η δια θεσιολάβου απόσταση ευρέθη 44788 μέτρα. Η διαφορά των 47 μέτρων κρίνεται αμελητέα δια τέτοιες αποστάσεις. Επιπροσθέτως, σε πρόσφατη διάλεξή μου στην 1η Στρατιά, ήλεγξα την αξιοπιστία του θεσιολάβου, συγκρίνοντας τις ληφθείσες μετρήσεις με τις αντίστοιχες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας της 1ης Στρατιάς δια τις ίδιες θέσεις, επί μικρού αλλά τυχαίου

δείγματος. Η σύγκριση ήταν απολύτως επιτυχής δια τις μοίρες και τα λεπτά.
Σημείωση: (Αύγουστος 2004) -  Διόρθωση:
Εκ παραδρομής η απόσταση αυτή είχε καταχωρηθεί ως 44785 μέτρα
Ε., Έχετε προβεί και σε άλλες μετρήσεις με την μέθοδό σας, εκτός των ανωτέρω και τι πορίσματα αποκομίσατε απ' αυτές;
Α., Έχω διενεργήσει μέχρι σήμερα 67 θεσιακές μετρήσεις, περιλαμβάνουσες την Κρήτη, την Στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία. Οι μετρήσεις, βεβαίως, θα συνεχισθούν δια να καλύψουν ολόκληρη την Ελλάδα, ηπειρωτική και νησιωτική. Η εφαρμογή της δια θεσιο-λάβου μεθόδου αποσκοπεί σε δύο στόχους: (1) να επαληθεύσει την μέθοδο του Μανιά, επί χάρτου, όπως προαναφέρθηκε, και (2) να ελέγξει και επιβεβαιώσει την ύπαρξη ειδικού τριγωνισμού που διέπει τις πόλεις ιερά της Ελλάδος.
Τα πρώτα συνολικά πορίσματα στους νομούς Αττικοβοιωτίας, κυρίως, Φθιώτιδος και Φωκίδος - αφού ορισθεί ως μονάδα το απλό ισοσκελές τρίγωνο και γίνει αποδεκτή μια απόκλιση 1500 μέτρων, δικαιολογούμενη πρακτικώς - επαληθεύουν την μετρήσεις του Μανιά και συγχρόνως επιβεβαιώνουν (δια της μεθόδου μου) την ύπαρξη ειδικού τριγωνισμού κατά 86%. Τα πορίσματα αυτά ανακοι-νώθηκαν σε πρόσφατο πανελλήνιο συνέδριο, οργανωθέν από την εταιρεία MDS Μarathon Data Systems.
E., Μπορείτε να μας αναφέρετε ένα δεύτερο παράδειγμα;
Α., Θα σας αναφέρω το τρίγωνο, ΔΕΛΦΟΙ (Ομφαλός) - ΑΘΗΝΑΙ (Παρθενών) - ΑΙΓΙΝΑ (Ν. Αφαίας), του οποίου οι αποστάσεις Δελφών - Αίγινα και Δελφών -Αθηνών (Παρθενών) είναι κατά προσέγγιση ίσες: οι μετρήσεις δια θεσιολάβου (Δελφοί, επί του ομφαλού) είναι 121267 μέτρα και 121276 μέτρα, αντίστοιχα. Η απόκλιση των 9 μέτρων δια τέτοιες αποστάσεις είναι αμελητέα.    Επομένως το τρίγωνο αυτό θεωρείται πρακτικώς ισοσκελές.
Σημείωση (Αύγουστος 2004) -  Διόρθωση
Εκ λανθασμένης πληκτρολογήσεως είχαν καταχωρηθεί 121699 μέτρα και 121638 μέτρα, αντίστοιχα, στήν δημοσιευθείσα συνέν-τευξη
⇒ Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι το τρίγωνο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις επί χάρτου μετρήσεις του Μανιά.
Σημείωση (Αύγουστος 2004):  Οι δύο χάρτες στην συνέντευξη έχουν συμπεριληφθεί εις έναν
Ε., Πώς ξεκίνησε η έρευνά σας;
Α., Η έρευνα εντάσσεται σε εν εξελίξει ερευνητικό πρόγραμμα (υπό την ευθύνη μου) στο ΤΕΙ Λάρισας, το οποίο ενέκρινε την αγορά δύο θεσιολάβων και καλύπτει τα έξοδα μετακινήσεων της ομάδας, η δε έναρξή οφείλεται στον από το 1980 διακαή πόθο μου να επαληθεύσω τις μετρήσεις - επί χάρτου - του Μανιά περί του γεωδαιτικού τριγωνισμού, όταν θα ήρχετο ο καιρός (η κυκλοφορία των GPS).
Ε., Τι προσδοκάτε από αυτή την έρευνα, όταν φθάσει σ' ένα ικανοποιητικό βαθμό επαληθεύσεως των μετρήσεων του Μανιά και ελέγχου περί της υπάρξεως ειδικού χωροταξικού τριγωνισμού του Ελληνικού Κόσμου;
Α., Πρώτον, θα καταδειχθεί ότι οι Έλληνες δεν τελειοποίησαν την Τέχνη και τα Γράμματα μόνο, δεν εξήντλησαν τις φιλοσοφικές και οντολογικές αναζητήσεις τους μόνο, δεν θεμελίωσαν τα Μαθηματικά και τις επιστήμες μόνο, αλλά συγχρόνως εν παραλλήλω και εν αρμονία με τις προηγούμενες επιτεύξεις, ανέπτυξαν την Τεχνική και την Τεχνολογία, αξιοποιούντες τα τελευταία στο βαθμό δια του οποίου εξησφαλίζεται η αρμονική σχέση του ανθρώπου μετά της Φύσεως.
Δεύτερον, η αποδοχή του Τριγωνισμού από την Ελληνική Πολιτεία, την ελληνική επιστημονική κοινότητα και εν συνεχεία από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, θα προκαλέσει αναθεώρηση της ελληνικής και παγκοσμίου ιστορίας, δεδομένου ότι τα περισσότερα ιερά ανάγονται σε πολύ παλαιά εποχή (χιλιάδες χρόνια πριν από την έλευση του χριστιανισμού). 
Ε., Πώς μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί; Σε τι ενέργειες σκέπτεσθε να προβείτε;Α., Όταν λέγουμε «κράτος» εννοούμε τους κατά περίπτωση εισηγητές των κρατικών αξιωματούχων και του πρωθυπουργού. Οι τελευταίοι (πρωθυπουργός, υπουργοί, διοικητές, διευθυντές) σ' αυτούς απευθύνονται προκειμένου ν' αποφασίσουν δι' έν ζήτημα. Επομένως πρέπει να αναζητηθούν οι κατάλληλοι εισηγητές, είτε πρόσωπα είτε υπηρεσίες. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, κα-τόπιν εντολής (από τους υπουργούς Πολιτισμού, Βιομηχανίας Ερεύνης και Τεχνολογίας) και εξασφαλίσεως της απαραιτήτου οικονομικής καλύψεως, θα ηδύνατο να προβεί σε αντιπροσωπευτική δειγματοληπτική μέτρηση γεωγραφικών συντεταγμένων και αποστάσεων υπό τις αυτές συνθήκες και ακολούθως να συγκρίνει τα αποτελέσματα με εκείνα που εξάγονται δια της μεθόδου μου. Εάν η σύγκριση αποβεί επιτυχής έστω και στατιστικώς (τουλάχιστο 75%), τότε ο Τριγωνισμός να θεωρηθεί αποδεκτός, να επισημο-ποιηθεί και να αξιοποιηθεί καταλλήλως.

Ε., Έχετε υπ' όψη σας ένα τομέα στον οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί «ο τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου»;
Α., Βεβαίως. Είναι ο τουριστικός τομέας, στον οποίο ευελπιστούσε και ο αείμνηστος Θεοφάνης Μανιάς, με την έκδοση χαρτών και τουριστικών καρτών.
Φαντάζεσθε τι εντύπωση θα αποκομίζει ο ξένος περιηγητής, όταν επισκεπτόμενος ένα επίσημο ιερό του ελληνικού κόσμου, ατενίζει σε ανάγλυφη μορφή τον τοπικό τριγωνισμό, σχετιζόμενο με παραπλήσια και απομακρυσμένα ιερά και περιγραφόμενο καταλλήλως, συγχρόνως δε ακροάζεται τον ξεναγό να αφηγείται την τοπική ιστορία;Αλλά πέραν του τουριστικού τομέα - αναφερόμενον εδώ ενδεικτικώς, υφίσταται και ο «τομέας» των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας. Θα είναι υπέροχο να προβληθεί, σε κατάλληλη τελετή, στο καλλιμάρμαρο και αλλού, με την μορφή των ολογραμμάτων - συνοδευομένων από ανάλογο μουσική υπόκρουση - ο Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου και το μεγαλείον των δημιουργών του
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkat@otenet.gr
Ιστοσελίς:hellenes-markatos.gr