Απαγορεύθη παρά της Κυβερνήσεως η κυκλοφορία βιβλίων δι΄ων δυσφημείται ο Τεκτονισμός