Εις εν και μόνον των τζαμίων των Αθηνών εισλήθον, όπερ ιδρυθέν το πρώτον εις το ναόν της Παλλάδος υπό των εθνικών, προ της ελεύσεως του Υιού του Θεού, είτα αφιερώθη υπό των Χριστιανών τη Αϊδιώ Σοφία, μετά το κύρηγμα των Αποστόλων.

... Εν τω υπεράνω των βαθμίδων τούτων θόλω υπάρχει εικών της Θεοτόκου, ης Τούρκος κατέφθειρε ολίγον το πρόσωπο πυροβολήσας κατ' αυτής, χρισθείσης ασβέστω μετά ταύτα. Αυτοί οι Τούρκοι ομολογούσιν ότι ο βραχίων του πυροβολήσαντος εξηράνθη μετά το έγκλημα. Επίσης γνωρίζουσιν εκ παραδόσεως ότι έτερος τις Τούρκος απέθανεν ευθύς ως απεπειράθη να ανοίξει την ετέρα των δύο μεγάλων σκευοθοηκών των δια μεγάλων πλακών κεκλεισμένων, των υπεράνω των βαθμιδών εν τοις τοίχοις, ελπίζων να εύρη εν αυτή θησαυρόν. Εξ ου προήλθεν ότι ούτε Τούρκος, ούτε Έλλην τολμά να ανοίξει τας σκευοθήκας του ναού τούτου, ουδέ τας της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας εν Κωνσταντινουπόλει ομοίας ταύτας. Πιθανώς εγρκύπτονται εν αυταίς άγια λείψανα ή βιβλία ιδιαίτερα της εκκλησίας