Ο Παυσανίας λέει ότι ο Φειδίας παρεκάλεσε τον Δία να δείξει σημείο αν εγένετο κατά την αρέσκεια αυτού το έργο (το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία) και ευθύς έπεσε κεραυνός στο έδαφος.