Είχε ο Μϊνωας ένα ακόντιο ευθυβολο το οποίο δεν αστοχούσε ποτέ σε οποιοδήποτε στόχο.