Στο δάσος της Χασιάς το βράδυ γίνονται πολλά περίεργα φαινόμενα!! Μύθοι για σταυρούς, περίεργους επισκέπτες και παράξενα φαινόμενα!!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fu8cm5_UQWVU%3Ffbclid%3DIwAR1HVAtw1qExedxhfGJZMIVHY96MuJStei-dPVfnXTTQjGFhOg-thTWfuLw&h=AT0s6LJMOfimcrQX754maK0Hcah2oRC3CifxUliSO5De6RLffBBcuoCulft2-w27asUDGvMJvmn1JHryDrN6VUC2fZhsU84h9oFtsaJv6JalcEFdqcowVuC5H72fJhlZMhY&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT1VQRnPHPn2uThlgc7P7CkfedO9SAGiyPAul-SP0lSOL95S6ufaQU8N_KzbWOO_fqpL3p8179HleZzU6Ujp215BomrTSG2pRmckj6ANUZqhdiG-V77Sav5HVQhztBXsMvO4jKJH8-5JYQS5euq992ixMuPMmGiu5JEgjV-Lb6rbNehmxjgq-7DIdrwkaB9E3kqym-4M-pxA7SzARQt0IDg