Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, μέσῳ μαὶλ ἔλαβα ἕνα ντοκουμέντο-φωτιὰ μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Ἱδρύματος Ροκφέλερ μὲ τίτλο «Scenarios for the Future of Technology and International Development» (Σενάρια γιὰ τὸ μέλλον τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς διεθνοῦς ἀνάπτυξης).


Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ ἦταν ἀναρτημένο στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Ἱδρύματος μέχρι τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2020, ἀνάμεσα στὰ πάρα πολλὰ δημοσιευμένα ἔγγραφα ποὺ ἀποτελοῦσαν μελέτες στρατηγικῆς τοῦ Ἱδρύματος, τόσο γιὰ τὶς ἤδη ὑφιστάμενες δραστηριότητες του, ὅσο καὶ τὶς μελλοντικές. Ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ ἴδιου ἔτους, τὸ ἔγγραφο αὐτὸ ἐξαφανίστηκε «μυστηριωδῶς».

Ἀπ᾿ ὅ,τι φαίνεται ὅμως, «κάποιοι» εἶχαν ἤδη σώσει στοὺς ὑπολογιστές τους τὸ συγκεκριμένο ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο καὶ διέρρευσαν στὸ dark internet γιὰ προφανεῖς λόγους. Μέσῳ αὐτῶν, ἔφτασε καὶ στὰ χέρια τῆς ἀνεξάρτητης δημοσιογράφου-ἐρευνήτριας Grace Van Berkum, ἡ ὁποία καὶ τὸ ἀνήρτησε στὸ μπλόγκ της τὸν Ἰούλιο τοῦ 2020, ἐν μέσῳ τῶν φοβερῶν λόκντάουν ποὺ ταλάνιζαν τὸν πλανήτη λόγῳ τοῦ τρόμου τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19.

Ξαφνικά, τὸ ἔγγραφο αὐτὸ γίνεται viral, πυροδοτῶντας νέες «Θεωρίες Συνομωσίας» μὲ ἀποτέλεσμα νὰ «ὁρμήσουν» τὰ συστημικὰ καὶ φίλα προσκείμενα στοὺς νεοταξίτες μεγάλα ΜΜΕ καὶ νὰ διαψεύσουν, τόσο τὴν ὕπαρξη τοῦ συγκεκριμένου ἐγγράφου, ὅσο καὶ τὶς συνομωσιολογικὲς θεωρίες ποὺ αὐτὸ «γέννησε», μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν καὶ τραβηγμένες κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὰ μαλλιά. Στὸν «ἀγῶνα» αὐτὸν τῆς διάψευσης, πρωτοστάτησε ἡ ἐφημερίδα USA Today, μὲ τὴν νέα (νεοταξίτικης ἐφεύρεσης) «μέθοδο» τῆς «διάψευσης» ἢ τῆς «ἀμφισβήτησης» μιᾶς εἴδησης - μιᾶς εἴδησης δηλαδὴ ποὺ ΔΕΝ βολεύει τὸ Σύστημα» - καὶ ὀνομάζεται «Fast Check».


Ἡ ἐφημερίδα πράγματι στὶς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 2021, λίγο πρὶν κυκλοφορήσουν καὶ ἐπίσημα τὰ ἐμβόλια τῆς Pfizer καὶ τῆς Moderna κατὰ τοῦ Covid-19, δημοσιεύει ἕνα ἄρθρο ποὺ ὑπογράφει ἡ δημοσιογράφος Chelsey Cox καὶ ποὺ ἔχει ὡς στόχο νὰ ἀποδομήσει, τόσο τὸ ντοκουμέντο, ὅσο καὶ τὶς «συνωμοσιολογίες» ποὺ ἀνέβηκαν στὰ social media σχετικὰ μὲ αὐτό. Τὸ κείμενο τῆς δημοσιογράφου βέβαια πείθει ἐλάχιστους γιὰ τὸ κατὰ πόσον αὐτὸ τὸ fast check της εἶναι ἀντικειμενικό. Ἐκ τοῦ κειμένου της, συνάγεται ὅτι ὁ στόχος της δὲν ἦταν τὸ ντοκουμέντο αὐτὸ καθ᾿ αὐτό, ἀλλὰ οἱ... θεωρίες συνωμοσίας ποὺ γέννησε. Ὁπότε, ἐπὶ τῆς οὐσίας, τίποτε δὲν ἀποδομήθηκε... ἐντελῶς.

Ἦταν φανερὸ ὅτι τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ εἶχε βάλει δυναμικὰ τὸ ...χεράκι του σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία. Πάρ᾿ ὅλα αὐτὰ βεβαίως, τίποτε ἀπολύτως δὲν πέτυχε, μιᾶς καὶ τὸ ντοκουμέντο εἶναι αὐθεντικό, μὲ σφραγῖδες καὶ ὑπογραφές, τόσο ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος Judith Rodin, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν Peter Schwartz, συνιδρυτῆ καὶ πρόεδρο τῆς ΜΚΟ «Global Business Network», ποὺ ἀνήκει στὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ καὶ ποὺ εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴν σύνταξη καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς μελέτης αὐτῆς. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς «δημοσιογράφους» τῶν συστημικῶν ΜΜΕ δὲν μπῆκε κἂν στὸν κόπο νὰ ρωτήσει τοὺς ἴδιους ἂν καὶ κατὰ πόσον εἶναι ἀληθὴς ἡ ὕπαρξη ἡ μὴ τῆς μελέτης αὐτῆς, ὁπότε καὶ δὲν μπῆκαν ἀμφότεροι στὸν κόπο νὰ διαψεύσουν ἢ μὴ τὸ ντοκουμέντο. Ἄλλως τε, τὸ ἴδιο τὸ ντοκουμέντο φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι εἶναι ἀπολύτως αὐθεντικό.

Ἡ Συνομωσία τοῦ Τρόμου καὶ τὰ 4 «σενάρια» τῆς μελέτης

Τί λέει ἐπιτέλους τὸ κείμενο αὐτό; Τίποτε λιγότερο ἢ περισσότερο ἀπὸ τὴν παρουσίαση ἑνὸς παγκόσμιου σχεδίου δράσης πλήρους ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ τῶν πάντων, ὅλων ὅσων δηλαδὴ γνωρίζαμε χτὲς ὡς... πραγματικότητα. Ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἡ μελέτη αὐτὴ μὲ τὸν ἀόριστο πλὴν κοινότυπο τίτλο «Σενάρια γιὰ τὸ μέλλον τῆς Τεχνολογίας καὶ τῆς Διεθνοῦς Ἀνάπτυξης» ἔχει δηλωμένο ὡς στόχο τὴ δημιουργία προσομοίωσης «ἑνὸς κόσμου μὲ αὐστηρότερο κυβερνητικὸ ἔλεγχο ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω καὶ πιὸ αὐταρχικὴ ἡγεσία, μὲ περιορισμένη καινοτομία καὶ αὐξανόμενη ἀντίδραση τῶν πολιτῶν». Κι αὐτὸ διότι ἡ πρόθεση τῶν συντακτῶν του, δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ δημιουργία ἑνὸς καλύτερου κόσμου, ἀλλὰ ἑνὸς ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ἀπὸ «κάποιους», ΚΟΣΜΟΥ. Παρ᾿ ὅλο ποὺ οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἐγγράφου προσπαθοῦν νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι ἁπλῶς φαντάζονται καὶ δὲν προβλέπουν τὸ μέλλον, δεδομένου τοῦ τεράστιου ρόλου τῆς οἰκογένειας Ροκφέλερ καὶ τοῦ Ἱδρύματος Ροκφέλερ στὴν προώθηση τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων (ΝΤΠ), πρόκειται γιὰ ἕνα τέχνασμα γιὰ νὰ καλύψουν τὸν ἐνεργὸ σχεδιασμό τους γιὰ σενάρια κρίσης ποὺ γνωρίζουν ὅτι θὰ συμβοῦν.

Στὴν πραγματικότητα, πρόκειται γιὰ προσχέδια ποὺ γράφτηκαν ἀπὸ βασικοὺς γνῶστες ποὺ γνωρίζουν ἤδη τὸ σχέδιο τοῦ παιχνιδιοῦ καὶ τὴν ἀτζέντα καὶ ἔχουν τὴ δύναμη νὰ τὰ πραγματοποιήσουν.

Αὐτὸ τὸ ντοκουμέντο-ἔκθεση λοιπόν, ἐκφράζει 4 σενάρια:

1ο Σενάριο: «Lock Step»
Αὐστηρότερος κυβερνητικὸς ἔλεγχος ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω καὶ αὐξανόμενη ἀντίδραση τῶν πολιτῶν

2ο Σενάριο: «Hack Attack»
Ἀσταθὴς κοινωνία, ἐπιρρεπῆ σὲ Σὸκ στὴν ὁποία εὐδοκιμοῦν - προσέξτε! - οἱ ἐγκληματίες!

3ο Σενάριο: «Smart Scramble»
Οἰκονομικὰ ἐξουθενωμένος κόσμος ποὺ ἀναζητᾷ λύση γιὰ τὰ συνεχῶς αὐξανόμενα προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται ἐξ αἰτίας τῶν ταραχῶν καί

4ο Σενάριο: «Clever Together»
Μιὰ ἐξαιρετικὰ συντονισμένη παγκόσμια κυβέρνηση ὅπου ἀναδύονται «ἐπιτυχημένες» στρατηγικὲς γιὰ τὴν ἐπίλυση ὅλων τῶν προβλημάτων.

Αὐτὸς εἶναι λοιπὸν ὁ στόχος τοῦ Ροκφέλερ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ: Μιὰ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ἡ ὁποία θά... προσφέρει... λύσεις γιὰ ὅλα καὶ προπάντων, γιὰ το... καλό μας! Πᾶμε τώρα νὰ δοῦμε τὸ τί ἀκριβῶς... μαγείρευαν στὰ ὑπόγεια τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ καὶ μὲ ποιόν τρόπο θὰ μποροῦσαν νὰ ὑλοποιήσουν τὰ σχέδιά τους.

Τὸ σενάριο "Lock Step", περιγράφει μιὰ πανδημία ποὺ μοιάζει μὲ κορονοϊό (!) καὶ γίνεται τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀστυνομικῶν-κρατικῶν ἐλέγχων στὶς μετακινήσεις, τὴν οἰκονομία καὶ ἄλλους τομεῖς τῆς κοινωνίας!

Δὲν ὑπάρχουν «ἀνθρώπινα δικαιώματα», παρὰ μόνον, ὅσα χρειάζονται γιὰ μιὰ «συνταγὴ ἐπιβίωσης», ἀκόμα καί... ευημερίας(!!) σὲ περίπτωση πανδημίας! Ναί, ἔτσι ἀκριβῶς τὸ λέει ἡ μελέτη!


Καὶ ὅπως ἀντιλαμβάνεστε ὅλοι, ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2020 μέχρι σήμερα, ἔχει καταστρατηγηθεῖ μὲ χειρουργικὴ ἀκρίβεια, ὅτι ἀνθρώπινο δικαίωμα εἴχαμε ὡς δεδομένο καὶ αὐτονόητο ἀπὸ τὸ 1947 καὶ δῶθε. Ἔτσι ἁπλᾶ. Λόγῳ τῆς... πανδημίας ποὺ ὅλως τυχαίως ἦρθε τὸν ἀκριβῶς προγραμματισμένο ἀπὸ αὐτούς... χρόνο!

Κατὰ τὴ διάρκεια λοιπὸν τῆς προσομοίωσης τοῦ σεναρίου αὐτοῦ μέσῳ ὑπολογιστῶν, ἀναφέρεται ὅτι ...... μόνη χώρα ποὺ τά...πῆγε καλύτερα καὶ ἀποτελεσματικότερα κατὰ τὴν ροὴ τοῦ «σεναρίου» ἦταν - ποιὰ ἄλλη; - μὰ φυσικὰ ἡ... Κίνα!!!

"Μερικὲς χῶρες τὰ πῆγαν καλύτερα - ἰδίως ἡ Κίνα. Ἡ γρήγορη ἐπιβολὴ καὶ ἐπιβολὴ ὑποχρεωτικῆς καραντίνας γιὰ ὅλους τοὺς πολῖτες ἀπὸ τὴν κινεζικὴ κυβέρνηση, καθὼς καὶ τὸ ἄμεσο καὶ σχεδὸν θερμικὸ σφράγισμα ὅλων τῶν συνόρων, ἔσωσε ἑκατομμύρια ζωές, σταματῶντας τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ πολὺ νωρίτερα ἀπὸ ὅ,τι σὲ ἄλλες χῶρες καὶ ἐπιτρέποντας μιὰ ταχύτερη ἀνάκαμψη μετὰ τὴν πανδημία" ἀναφέρει ἡ μελέτη!

Τὸ μήνυμα εἶναι σαφές. Τὸ ἀστυνομικὸ κράτος εἶναι καλό, ἡ ἐλευθερία εἶναι κακό. Καὶ ἄλλες κυβερνήσεις λαμβάνουν γρήγορα τὸ μήνυμα, σύμφωνα μὲ τὴν προσομοίωση. Τόσο ὁ πρῶτος ὅσο καὶ ὁ τρίτος κόσμος ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμά τους, "ἐπιδεικνύοντας τὴν ἐξουσία τους" καὶ ἐπιβάλλοντας καραντῖνες, ἐλέγχους θερμοκρασίας σώματος καὶ ἄλλους "ἀποστειρωτικοὺς κανόνες καὶ περιορισμούς", οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους, ὅπως σημειώνει ἡ ἔκθεση, παραμένουν σὲ ἰσχὺ ἀκόμη καὶ ὅταν ἡ πανδημία ὑποχωρεῖ καὶ γίνεται πλέον... παρελθόν!


"Προκειμένου νὰ προστατευτοῦν ἀπὸ τὴν ἐξάπλωση τῶν ὅλο καὶ πιὸ παγκόσμιων προβλημάτων - ἀπὸ τὶς πανδημίες καὶ τὴ διεθνικὴ τρομοκρατία μέχρι τὶς περιβαλλοντικὲς κρίσεις καὶ τὴν αὐξανόμενη φτώχεια - οἱ ἡγέτες σὲ ὅλο τὸν κόσμο πῆραν μιὰ πιὸ σταθερὴ λαβὴ στὴν ἐξουσία".

Αὐτὴ ἡ παγκόσμια ἁρπαγὴ ἐξουσίας διευκολύνεται ἀπὸ μιὰ φοβισμένη κοινωνικὴ πολιτεία ποὺ "πρόθυμα ἐγκατέλειψε μέρος τῆς κυριαρχίας της - καὶ τῆς ἰδιωτικῆς της ζωῆς - σὲ πιὸ πατερναλιστικὲς μεθόδους διακυβέρνησης (οὐδὲν ἀληθέστατον τούτου) μὲ ἀντάλλαγμα μεγαλύτερη ἀσφάλεια καὶ σταθερότητα... ἀνεκτική, ἀκόμη καὶ πρόθυμη, γιὰ καθοδήγηση καὶ ἐποπτεία ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω".

Καὶ συνεχίζει στούς...ἴδιους ρυθμοὺς τὸ ἀφήγημα τῆς ἔκθεσης, πού - ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι - ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ 2010:

"Τὰ πάντα, ἀπὸ τὴν αὐστηρότερη βιομετρικὴ ταυτοποίηση μέχρι τὴν αὐστηρότερη βιομηχανικὴ ρύθμιση, γίνονται δεκτὰ μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες. Χρειάζεται πάνω ἀπὸ μιὰ δεκαετία γιὰ νὰ "κουραστοῦν" οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς αὐταρχικοὺς ἐλέγχους ποὺ ἐπιβλήθηκαν στὸν ἀπόηχο τῆς πανδημίας, καὶ ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ ἐμφύλιες ταραχὲς ποὺ τελικὰ ἐκδηλώνονται ἐπικεντρώνονται στὸν ἀνεπτυγμένο κόσμο. Ἐξάλλου, μιὰ λαϊκὴ ἐξέγερση στὸ τεχνοκρατικὸ ἀστυνομικὸ κράτος ποὺ ὁραματίζεται ἡ προσομοίωση θὰ ἦταν σχεδὸν ἀδύνατη - ὅπως θὰ εἶναι καὶ στὴν πραγματικὴ ζωή, ὅταν τὸ 5G κάνει πραγματικότητα τὴν ἀπόλυτη παρακολούθηση ὅλων τῶν πόλεων σὲ πραγματικὸ χρόνο".

Ἀκριβῶς ὅπως πολλοὶ ἐπιστήμονες κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ SARS ἦταν ἕνα ἀνθρωπογενὲς βιολογικὸ ὅπλο, πολλοὶ ἐξ ἴσου σοβαροὶ ἐπιστήμονες, πολιτικοὶ ἐκτὸς συστήματος ἀλλὰ καὶ ἄλλα, ἐναλλακτικὰ μέσα ἐνημέρωσης, ἔχουν σημάνει συναγερμὸ γιὰ κάποιον ἄλλον, πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνο κοροναϊό. Ὡστόσο, ἂν βρεῖτε ὁποιαδήποτε τέτοια δήλωσή τους στὸ Google, Facebook, Youtube καὶ Twitter νὰ μου...τρυπήσετε τὴ μύτη! Αὐτὰ τὰ social media ἔχουν δουλέψει πολὺ σκληρὰ γιὰ νὰ διαγράψουν ὅλες αὐτὲς τὶς ......"φῆμες" γιὰ ἕναν τέτοιας μορφῆς κοροναϊὸ καὶ ἡ Google πιθανολογῶ ὅτι ἔχει σβήσει ἀπὸ τὴ μνήμη της ἑκατοντάδες ἀποτελέσματα ἀναζήτησης σχετικὰ μὲ τὶς κινεζικὲς κατηγορίες γιὰ βιολογικὸ πόλεμο. Δὲν ἰσχυρίζομαι μὲ παρρησία ὅτι αὐτὸ εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἀλήθεια. Ἁπλᾶ βρίσκω ἐνδιαφέρον τὸ γεγονὸς ὅτι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ βρεὶ ΚΑΜΜΙΑ ἀπὸ αὐτὲς τὶς πληροφορίες αὐτὲς στὸ διαδίκτυο πλέον. Ἔτσι δὲν εἶναι;

Ὑπενθυμίζω καὶ πάλι ὅτι τὸ ἔγγραφο αὐτὸ ἐξετάζει ἕνα μελλοντικὸ σενάριο ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία δημοσίευσής του τὸ 2010, δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια. Τό...εὐαγές(!) Ἵδρυμα Ροκεφέλλερ ζωγραφίζει μιὰ ἀνησυχητικὴ εἰκόνα, μιὰ μελλοντικὴ πανδημία ποὺ θὰ σκοτώσει 8 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σε μόλις ἑπτὰ μῆνες. (Στὸ μεταξύ, ὁ νῦν κοροναϊὸς SARS-Covid-2 δὲν ἔχει σκοτώσει οὔτε κατὰ διάνοια αὐτὸν τὸν ἀριθμό. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πέθαναν ἀπὸ τὸν κοροναϊὸ εἶχαν ἐξαρχῆς χρόνια προβλήματα ὑγείας. Εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι μ᾿ ἄλλα λόγια, ποὺ θὰ πέθαιναν ἀπὸ τὴν ἐποχικὴ γρίππη ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἄντε κι ἕνα μικρὸ ποσοστὸ νέων ἀνθρώπων ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ αὐτοάνοσα νοσήματα χωρὶς νὰ τὸ ἔχουν πάρει εἴδηση. Οἱ ὑπόλοιποι, δὲν ἔχουν πάθει οὔτε...γρατζουνιά, ἰδίως τὰ παιδιά).

Καὶ τὸ σενάριο τῆς ἐπιχείρησης «Lock Step» ἐπὶ τῆς προσομοιώσεώς του συνεχίζει:

"Ἡ πανδημία εἶχε ἐπίσης θανατηφόρες ἐπιπτώσεις στὶς οἰκονομίες: ἡ διεθνὴς κινητικότητα τόσο τῶν ἀνθρώπων ὅσο καὶ τῶν ἀγαθῶν σταμάτησε, ἀποδυναμώνοντας κλάδους ὅπως ὁ τουρισμὸς καὶ διακόπτοντας παγκόσμιες ἁλυσίδες ἐφοδιασμοῦ. Ἀκόμη καὶ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, τὰ συνήθως πολυσύχναστα καταστήματα καὶ κτίρια γραφείων ἔμειναν ἄδεια γιὰ μῆνες, χωρὶς ἐργαζόμενους καὶ πελάτες"

Καὶ τώρα τὸ γυρνάει τὸ πρᾶγμα τονίζοντας τὴν ἄμεση καὶ ὁλοκληρωτικὴ παρέμβαση τῶν ἐξουσιῶν, ποὺ παρεμβαίνουν μὲ συνταγματικὲς καταστολὲς καὶ ὁλοκληρωτισμούς:

"Χωρὶς κυβερνητικὴ παρέμβαση ὁ ἰὸς ἐξαπλώνεται. Ἡ πανδημία κάλυψε τὸν πλανήτη, ἂν καὶ δυσανάλογα πολλοὶ πέθαναν στὴν Ἀφρική, τὴ Νοτιοανατολικὴ Ἀσία καὶ τὴν Κεντρικὴ Ἀμερική, ὅπου ὁ ἰὸς ἐξαπλώθηκε σὰν πυρκαγιὰ ἐλλείψει ἐπίσημων πρωτοκόλλων περιορισμοῦ".

Ἐξ ὁρισμοῦ λοιπόν, ἀντιλαμβανόμαστε πὼς τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ ἀγκαλιάζει καὶ προωθεῖ τὴν αὐταρχικὴ κυβέρνηση. Στὸ σενάριό τους, ἐπιδιώκουν νὰ καταργήσουν τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων προκειμένου νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ. Στὸ μυαλό τους, κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς πανδημίας ἢ ἄλλου παρόμοιου γεγονότος, ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ ἀνατρέψει τὸ νόμο καὶ νὰ γίνει αὐταρχική.

Ὅλα αὐτὰ γίνονται ἀκόμη πιὸ ξεκάθαρα καθὼς συνεχίζουμε νὰ ἀναλύουμε αὐτὸ τὸ ἔγγραφο. Στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες, ὁ περιορισμὸς ἦταν ὁπωσδήποτε μιὰ πρόκληση. Τὸ εἴδαμε στὴ πράξη ὅλοι μας, τὸ βιώσαμε καὶ τὸ βιώνουμε ἀκόμη. Σὲ κάποιο ἄλλο σημεῖο του τὸ σενάριο αὐτὸ ...μαντεύει ἀκόμη καὶ τὶς πρῶτες ἀντιδράσεις ποὺ θὰ ἔκανε μιὰ δημοκρατικὴ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ γράφοντας ὅτι:

«Ἡ ἀρχικὴ πολιτικὴ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν νὰ "ἀποθαρρύνουν ἔντονα" τοὺς πολῖτες ἀπὸ τὸ νὰ χρησιμοποιοῦν ἀεροπλάνα γιὰ τὶς μετακινήσεις τους ἀποδείχθηκε θανατηφόρα ὡς πρὸς τὴν ἐπιείκειά της(!!!), ἐπιταχύνοντας τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ ὄχι μόνο ἐντὸς τῶν ΗΠΑ ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα.»

Ὅπως βλέπουμε ξεκάθαρα, στὸ μυαλὸ τοῦ Ἱδρύματος Ροκφέλερ, τὸ Σύνταγμά μας ἰσοδυναμεῖ μὲ "ἐπιείκεια". Ὡς ἐκ τούτου, τὸ Σύνταγμά τῶν ΗΠΑ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε... ἀνασταλεῖ καὶ νὰ ...ἀντικατασταθεῖ μὲ αὐταρχικὴ κυβέρνηση, προκειμένου νὰ περιοριστεῖ ἡ ἐξάπλωση τοῦ μελλοντικοῦ ἰοῦ.

Αὐτὸ ἀποτελεῖ ξεκάθαρη παραβίαση τῶν βασικῶν δικαιωμάτων ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός.

Οἱ ἄνθρωποι ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΣ! Τελεία καὶ παῦλα.

Τὸ σενάριο δὲν σταματᾷ ἐκεῖ. Συνεχίζει (μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ἴδιου τοῦ Ντέϊβιντ Ροκφέλερ) νά... ἐξυμνεῖ τὸ κομμουνιστικὸ σύστημα τῆς Κίνας! Διαβάζουμε λοιπὸν ἀπὸ τὸ ἔγγραφο:

«Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας, οἱ ἐθνικοὶ ἡγέτες σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἄσκησαν τὴν ἐξουσία τους καὶ ἐπέβαλαν ἀποστειρωτικοὺς κανόνες καὶ περιορισμούς, ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας προσώπου(!) μέχρι τὸν ἔλεγχο τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος(!!) στὶς εἰσόδους σὲ κοινόχρηστους χώρους ὅπως οἱ σιδηροδρομικοὶ σταθμοὶ καὶ τὰ σούπερ μάρκετ»!

Καὶ φυσικὰ ἀναρωτιόμαστε ὅλοι: Μὰ τέτοια ἀκρίβεια κινήσεων σχετικὰ μὲ τὰ ...ἀποστειρωτικὰ μέτρα; Καὶ μάλιστα ἀπὸ ὅλες τίς... κυβερνήσεις; Εἶναι δυνατόν;

Ὁ μέσος πολίτης τοῦ κόσμου, διαβάζοντας αὐτὸ τὸ ντοκουμέντο, δὲν ἀναρωτιέται πλέον «Μὰ πῶς ἡ κυβέρνησή μου ἔφτασε στὸ ἔσχατο σημεῖο νὰ μοῦ στερήσει ἐντελῶς παράνομα ὅλα μου τὰ δικαιώματα;» Ἁπλᾶ εἶναι βέβαιος ὅτι οἱ κυβερνήσεις του ΕΠΑΙΡΝΑΝ σὲ καθημερινὴ βάση ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ, προφανῶς ἀπὸ τά...διάφορα «ἱδρύματα» τῶν πανίσχυρων τοῦ κόσμου ἢ εἶχαν πράγματι μπροστά τους τὸ ἐν λόγῳ Σενάριο καί το ἐκτελοῦσαν κατὰ γράμμα. Οἱ ἐντολὲς πρέπει νὰ ἔρχονταν στὰ πρωθυπουργικὰ ἢ τὰ προεδρικὰ γραφεῖα μέσῳ μηνυμάτων ποὺ εἶχαν ἐντολὴ νὰ διαγραφοῦν ἀφοῦ...διαβαστοῦν. Κάτι σὰν τά...ἠχητικὰ μηνύματα ποὺ ἔπαιρνε ὁ Τζὼν Φὲλπς τῶν «Ἐπικίνδυνων Ἀποστολῶν» καὶ ποὺ μετὰ τὴν ἀκρόαση τους, ...αὐτοκαταστρέφονταν!
Ἀλλιῶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ εὐθυγράμμιση.

Τὸ ντοκουμέντο δὲν ἀναφέρεται καθόλου στὸ ἑπόμενο στάδιο ποὺ εἶναι οἱ ὑποχρεωτικοὶ ἐμβολιασμοί. Πιθανότατα νὰ τὸ θεωρεῖ ὡς αὐτονόητο μιᾶς καὶ ἡ ὑπόθεση τῆς ἐξέλιξης μιᾶς πανδημίας, φέρνει καὶ τὴν φαρμακευτικὴ «προστασία». Κι ἐπειδὴ ἡ μελέτη αὐτὴ ἐκπονήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἔξαρσης τοῦ ἰοῦ SARS καὶ ποὺ συνοδεύτηκε καὶ μετὰ σχετικὰ ἐμβόλια ποὺ εἶχαν ἤδη κυκλοφορήσει, πιθανὸν ἡ αἰτιολογία ποὺ ἀνέφερα νὰ εἶναι βάσιμη. Μπορεῖ ὅμως καὶ ὄχι.

Καὶ καταλήγει τὸ ντοκουμέντο αὐτὸ στὰ ἑξῆς συμπεράσματα:

«Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ἐξασθένιση τῆς πανδημίας, αὐτὸς ὁ πιὸ αὐταρχικὸς ἔλεγχος καὶ ἡ ἐποπτεία τῶν πολιτῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τους παρέμεινε καὶ μάλιστα ἐντάθηκε».

«Προκειμένου νὰ προστατευτοῦν ἀπὸ τὴν ἐξάπλωση τῶν ὅλο καὶ πιὸ παγκόσμιων προβλημάτων -ἀπὸ τὶς πανδημίες καὶ τὴ διακρατικὴ τρομοκρατία μέχρι τὶς περιβαλλοντικὲς κρίσεις καὶ τὴν αὐξανόμενη φτώχεια- οἱ ἡγέτες σὲ ὅλο τὸν κόσμο πῆραν μιὰ πιὸ σταθερὴ λαβὴ στὴν ἐξουσία»...

Συμπεράσματα καὶ ὑπομνήσεις

Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε σήμερα ἀγαπητοὶ μου συνέλληνες, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ συνομωσιολογία. Εἶναι καθαρὴ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ἐναντίον ὅλων μας. Κάποτε, πρὶν ἀρκετὰ ἀκόμη χρόνια, θὰ μποροῦσε τὸ παρὸν ντοκουμέντο νὰ ἀποτελέσει ἀκόμη μιὰ ἁπλῆ ἔνδειξη ὅτι οἱ ἰσχυροὶ αὐτοῦ τοῦ κόσμου, οἱ «ἐλὶτ» ὅπως τοὺς ἀποκαλῶ, προετοίμαζαν τὴν Ἀνθρωπότητα γιὰ μιὰ Παγκόσμια Κυβέρνηση γιὰ νὰ φέρουν τὸν ἀπόλυτο δικτάτορα, τὸν μεγάλο Ἀποστάτη τῆς Κόλασης, τὸ Βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ ὁ Ἰωάννης. Τὸν Ἀντίχριστο.

Ὅποιος ἐτύγχανε νὰ διαβάσει τὴν παροῦσα μελέτη - προσομοίωση τὸν καιρὸ ποὺ ἐκπονήθηκε, δηλαδὴ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010, χωρὶς νὰ εἶναι «ὑποψιασμένος», ὁπωσδήποτε θὰ χαμογελοῦσε τὸ λιγότερο. Θὰ τοὺς φαινόταν τόσο ἐξωφρενικὰ ὅλα αὐτά, τόσο παρανοϊκά, τόσο...γελοία, ποὺ ἢ θὰ ἀγνοοῦσε τὸ ἔγγραφο ἢ θὰ τὸ πέταγε σὲ κάποιο κάδο σκουπιδιῶν.

Σήμερα, ὅποιος τὸ διαβάζει, ἢ ἀνατριχιάζει ἢ ἡ ὀργή του ξεχειλίζει σὲ βαθμὸ τέτοιο, ποὺ χτυπάει τὶς γροθιές του στὸν τοῖχο. Ἤ, ἂν εἶναι Χριστιανὸς (Ὀρθόδοξος ἢ μή, δὲν ἔχει σημασία) ἁπλᾶ τρέχει σὲ ὅποια ἐκκλησία εἶναι κοντά του καὶ ἀγκαλιάζει τὸν Θεὸ ποὺ ἁπλῶς τὸν περίμενε νὰ ἔρθει κοντά Του.

Εἶναι φανερὸ πλέον, σχεδὸν τεκμηριωμένο πλήρως, ὅτι βρισκόμαστε κάτω ἀπὸ ἕναν ἀνελέητο καὶ σκληρὸ πόλεμο. Μιὰ ἐλεεινή, διεθνὴς συμμορία Ἐγκληματιῶν καὶ δολοφόνων θέλει νὰ μᾶς ἀφανίσει. Δὲν ὑπάρχουν πλέον ἐθνικὲς κυβερνήσεις, δὲν κάνουν κουμάντο οἱ Μητσοτακαίοι ἢ ἡ Μέρκελ ἢ ὁ Μακρόν, ὁ Τζόνσον, ὁ Σκὸτ Μόρισσον ἢ ὁ Τζὸ Μπάϊντεν. Ἡ ἀληθινὴ κυβέρνηση, σχεδὸν ὁλοφάνερα, εἶναι ὁ Ροκφέλερ, ὁ Ρόθτσάϊλντ καὶ οἱ «υφιστάμενοί» τους Μπὶλ Γκέϊτς, Τζὸρτζ Σόρος καὶ Κλάους Σβάμπ, οἱ ὁποῖοι φαίνεται πὼς εἶναι οἱ ἀπόλυτοι συνεργάτες τους, αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ μπαίνουν μπροστὰ καὶ χαράσσουν τὴν πορεία τοῦ «ἔργου».  

Ὁ ΠΟΥ καὶ τὸ WEF ἀνήκει στοὺς Ροκφέλερ. Σχεδὸν ὅλες οἱ ἐθνικὲς τράπεζες τῶν κρατῶν τῆς Γῆς ἀνήκουν στοὺς Ροθτσάϊλντ. Ὁ ΟΗΕ ἀνήκει καὶ στοὺς δύο. Τὸ Δ.Ν.Τ ἀνήκει ἐπίσης καὶ στοὺς δύο. Ὁπότε, καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα πὼς τίποτε πλέον δὲν μᾶς ἀνήκει. Δὲν ἔχει καμμιὰ σημασία ἂν στὴν Ἑλλάδα, στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς χάσει ὁ Μητσοτάκης καὶ κερδίσει π.χ ὁ Βελόπουλος ἢ ὁ Τράγκας ἢ ὁ...Φαρσαλινός. Ἐφ᾿ ὅσον ἡ χώρα εἶναι κατειλημμένη ἀπὸ τὴ συμμορία αὐτὴ μὲ πανίσχυρα οἰκονομικὰ δεσμά, ὅποιος καὶ νὰ ἀνέβει, ἂν δὲν συμμορφωθεῖ μὲ «τὰς ἐντολάς», τὴν ἑπόμενη μέρα εἶναι παρελθόν.


Τί μᾶς ἀπομένει; Μὰ φυσικὰ ὁ Ὕψιστος. Ὁ ζωντανὸς καὶ πανταχοῦ παρὼν Θεός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὅλο τὸ ἐπουράνιο «ἐπιτελεῖο» Του. Μὲ ἕνα κλὰκ τῶν δακτύλων Του, ὅλοι οἱ διεθνεῖς συμμορῖτες γίνονται μέσα σὲ μιὰ στιγμὴ παρελθόν. Μόνο αὐτοὺς ἔχουμε. Καὶ τὸ καλὸ ποὺ μᾶς θέλω, ἂν θέλουμε νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὰ νύχια τῶν διεθνῶν ἐγκληματιῶν, νὰ τρέξουμε τὸ γρηγορότερο πίσω στὴ Θεία Ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ.

«Ἔχουν οἱ ἄνθρωποι τὰ σχέδιά τους, ἀλλὰ ἔχει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά του ποὺ εἶναι πολὺ καλύτερα», εἶχε πεῖ κάποτε ὁ Ἅγιος Παΐσιος. Καὶ ἔχει ἀπόλυτο, τεράστιο δίκιο.

Δὲν εἶναι ἀκόμη ἡ ὥρα τοῦ Ἀντιχρίστου. Δὲν τὸ ἐπιτρέπει ἀκόμη ὁ Θεός. Πρὸς τὸ παρόν, βιώνουμε ἕνα μικρὸ μέρος ἀπὸ τὰ σχέδια τῶν Παγκοσμιοποιητῶν καὶ ΜΟΝΟ. Εἶναι μιὰ πρόβα-τζενεράλε γιὰ τὸ τί μᾶς περιμένει, ἂν δὲν πᾶμε κοντὰ στὸν Θεό. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνάποδα ποὺ ζοῦμε, σὲ λίγο θὰ τελειώσουν. Ἡ Εἰρήνη θὰ βασιλέψει πάλι στὴν ἀνθρωπότητα. Μόνο ποὺ αὐτὸ τὸ τεράστιο τράνταγμα ποὺ νοιώθει μέχρι αὐτὴν τὴν ὥρα (ἀκόμη δὲν τελείωσε τίποτε, ἴσως τώρα νὰ ἀρχίζουν τὰ πολὺ δύσκολα) ἂν δὲν γίνει μάθημα στὴν Ἀνθρωπότητα, θὰ μοιάζει παιδικὴ χαρὰ στὰ χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου.

Οἱ Ροκφέλερ καὶ οἱ Ροθτσάϊλντ δὲν πρόκειται νὰ πληρώσουν ἀκόμα. Ἁπλᾶ θὰ... παραγκωνιστοῦν γιὰ... ὅσο διάστημα ὁ Θεὸς θελήσει ἀπαραίτητο γιὰ νὰ ἐπιστρέψει ὁ ἄνθρωπος στὴν Ἀγκάλη Του. Ὅσοι Τὸν ἀγνοήσουν καὶ ἐπιστρέψουν πάλι στὰ ἴδια καὶ χειρότερα... θὰ ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος, ὁ Παγκόσμιος Δικτάτωρ καὶ θὰ τούς... ἀποτελειώσει, σφραγίζοντάς τους μὲ σφράγισμα ποὺ δὲν φεύγει ποτὲ ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ τὴ ψυχή τους.

Καὶ θὰ κλείσω τὸ ἀποψινό μου πόνημα μὲ τὴ φράση τέλους τοῦ Ἰωάννη ἀπὸ τὴν Ἀποκάλυψη: «Ἀμήν, ἔρχου Κύριε!»