ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΘΆ ΣΆΣ ΓΡΆΨΩ ΈΛΑΒΕ ΧΏΡΑ ΣΤΗΝ ΛΑΜΊΑ ΤΌΝ ΜΆΪΟ ΤΟΥ 2020
ΚΑΊ ΏΡΑ 05,30 ΔΟΎΛΕΥΑ ΜΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΑ ΚΑΊ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΎΣΑ ΈΝΑ ΛΑΤΟΜΕΊΟ ΣΤΗΝ ΛΑΜΊΑ ....ΤΌ ΠΡΩΊ ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ ΈΦΤΑΣΑ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΊΟ ΜΕ ΦΩΝΆΖΕΙ ΈΝΑ ΠΑΙΔΊ ΠΟΎ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΆΣΤΙΓΓΑ ΣΤΑΜΑΤΆΩ ΕΚΕΊ  ΤΊ ΈΠΑΘΕΣ ΡΕ ΠΡΩΊ ΠΡΩΊ ΤΟΎ ΛΕΩ ..ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΊ ΈΓΙΝΕ ΣΉΜΕΡΑ 05.30  Η ΏΡΑ ΜΟΥ ΛΈΕΙ ΕΚΕΊΝΗ ΤΗΝ ΏΡΑ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΙ ΠΟΎ ΠΕΡΊΜΕΝΑΝ ΝΑ ΑΝΟΊΞΕΙ ΤΗΝ ΠΎΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΊΟ ΕΊΔΑΝ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΌ ΕΝΑ ΑΤΙΑ ΣΕ ΣΧΉΜΑ ΠΟΎΡΟ ΜΕ ΚΆΤΙ ΠΑΡΆΘΥΡΑ ΠΟΎ ΈΛΑΜΠΑΝ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΚΙΝΉΣΕΙΣ ΠΆΝΩ ΚΆΤΩ ΚΑΊ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΆ ΕΠΊ ΔΥΟ ΛΕΠΤΆ ΚΑΊ ΎΣΤΕΡΑ ΝΑ ΦΕΎΓΕΙ ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ Η ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΜΌΛΙΣ ΤΌ ΕΊΔΑΝ ΈΠΑΘΑΝ ΠΛΆΚΑ Ο ΈΝΑΣ ΜΆΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΠΆΘΗΣΕ ΝΑ ΤΌ ΤΡΑΒΉΞΕΙ ΣΕ ΒΊΝΤΕΟ ΑΛΛΆ ΜΌΛΙΣ ΚΟΊΤΑΖΕ ΤΌ ΑΤΙΑ ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΌ ΤΟΥ ΔΕΝ ΈΒΛΕΠΕ ΤΊΠΟΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΚΑΊ ΌΤΑΝ ΚΑΤΈΒΑΖΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΌ ΤΌ ΈΒΛΕΠΕ ΚΑΘΑΡΆ ΤΟ ΘΈΜΑ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΌ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΜΠΛΟΚΆΡΕΙ ΣΕ ΚΑΊ ΈΣΒΗΣΕ ΑΠΌ ΤΉΣ 05.30 ΠΟΥ ΤΟ ΈΒΛΕΠΑΝ ΜΈΧΡΙ ΤΗΣ 11.00 ΤΌ ΠΡΩΪ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΦΤΆΝΕΙ ΜΌΝΟ ΑΥΤΌ ΈΣΒΗΣΕ ΚΑΊ ΌΤΙ ΒΊΝΤΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΕΊΧΕ Ο ΊΔΙΟΣ ...ΝΑ ΣΆΣ ΠΩ ΕΔΏ ΌΤΙ ΤΆ ΒΟΥΝΆ ΑΥΤΆ ΠΟΎ ΚΑΤΆ ΠΆΣΑ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΈΝΑ ΠΆΝΤΑ ΛΕΩ  ΈΡΙΧΝΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ ΤΌ ΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΊΔΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΊ ΕΊΧΕ ΣΑΝ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΝΑ ΣΒΉΣΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΌ ΤΟΥ ΕΝΌΣ ΣΤΗΣ  ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΝΆ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΆΨΕΙ ΚΑΊ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΛΈΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΊ ΜΑΓΝΗΤΙΚΌ ΠΕΔΊΟ ΠΟΎ ΕΞΈΠΕΜΨΕ ΉΤΑΝ ΤΌΣΟ ΙΣΧΥΡΌ ΏΣΤΕ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΑΥΤΌ ... ΌΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΥΝΆ ΠΟΎ ΣΆΣ ΕΊΠΑ  ΤΟ ΕΝΑ ΛΈΓΕΤΑΙ ΦΑΛΑΚΡΌ ΓΙΑΤΊ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΉ ΤΟΥ ΔΕΝ ΒΓΑΊΝΕΙ ΤΊΠΟΤΑ ΚΑΊ ΤΟ ΆΛΛΟ ΤΟ ΛΈΝΕ ΓΚΙΏΝΑ ΚΑΊ ΤΑ ΔΎΟ ΈΧΟΥΝ ΟΡΥΧΕΊΑ ΕΞΌΡΥΞΗ ΤΟ ΈΝΑ ΜΙΝΕΡΑΛΙ  ΚΑΊ ΤΟ ΆΛΛΟ ΟΡΥΧΑΛΚΟ ΚΑΊ ΤΆ ΟΡΥΧΕΊΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΊΧΕ Ο ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΆΝΝΗΣ... ΑΥΤΆ ΞΈΡΩ ΚΑΙ ΣΆΣ ΤΑ ΕΊΠΑ ΌΠΩΣ ΜΟΥ ΤΑ ΜΕΤΈΦΕΡΑΝ