"Υπό των υδάτων της Βιστονίδος, φαίνεται ότι εσκεπάθησαν πόλεις τινες των Θρακών"