Κάποτε ο ίδιος άδελφός είχε μιά βαριά λύπη καί άκηδία καί προσευχήθηκε στόν Θεό νά στείλη τόν φίλο του Πατέρα "Ανθιμο νά τόν παρηγορήαη. Δέν πέρασαν λίγες ώρες, καί φάνηκε μπροστά του ο Πατήρ "Ανθιμος. 'Ο θλιβόμενος άδελφός βλέποντάς τον, πολύ χάρηκε κα{ ρώτησε: - Πώς έγινε, Πάτερ, καί ήρθες άκριβώς στήν ώρα τής άνάγκης μου; 'Ο Γέροντας χαμογελώντας τού άπήντησε: -'Εσύ ήθελες νά μέ δεις καί παρακάλεσες τόν Θεό γι' αϋτο, καί ήρθα.