"Ενας άπό τούς Ρώσους `Ιερομονάχους διηγήθηκε στόν άδελφό πώς κυριευμένος άπό νοσταλγία γιά τήν πατρίδα το, μιά μέρα, έβαλε τόν λογισμό νά φύγη άπό τό "Αγιον "Ορος καί νά έπιστρέψη στή Ρωσία. Καί ένώ σκεφτόταν αϋτό, ξαφνικά μπήκε μέσα στό κελλί του δ Πατήρ "Ανθιμος - ο οποϊος προηγουμένως δέν ήταν έκεί -καί τού είπε: -'Η Μητέρα τού Θεού μέ έστειλε νά σού πώ, παπά, νά μήν πάς στή Ρωσία, γιατί άμα βγής άπό τήν έρημο στόν κόσμο, τότε θά πέσης στήν άμαρτία.