'Η Θεία Χάρις πιά τόν φανέρωνε στούς άνθρώπους, κι έτρεχαν πολλοί πονεμένοι άνθρωποι, γιά νά τόν συμβουλευθοϋν καί νά παρηγορηθούν άπό τήν πολλή του άγάπη. "Αλλοι τόν παρακαλοϋσαν νά ίερωθή, γιά νά βοηθάη πιό θετικά μέ τά Μυστήριο τής Θείας 'Εξομολογήσεως, άφοϋ θά έδινε καί τήν άφεση τιών άμαρτιών. αυτή τήν άνάyκη, νά βοηθηθούν οί άλλοι, τήν διεπίστωσε καί ο ίδιος καί δέχτηκε νά χειροτονηθή. Στό Κελλί του όμως Ναός δέν υπήρχε, κάι ήταν πιά απαραίτητος, ούτε καί χρήματα είχε, άλλά είχε μεγάλη πίστη στόν Θεό. "Εκανε λοιπόν προσευχή καί ξεκίνησε γιά τις Καρυές μέ τήν έμπιστοσύνη στόν Θεό ότι θά τού οίκονομοϋσε τά χρήματα, πού θά χρειαζόταν γιά τόν Ναό. Πρίν φθάση άκόμη στις Καρυές, τόν είδε άπό μακριά τόν Παπα - Τύχωνα ό Δικαίος τού Προφήτη 'Ηλία (Ρωσικού) καί τόν φώναξε. "Οταν πλησίασε κοντά, τού είπε:

- Κάποιος καλός Χριστιανός άπό τήν 'Αμερική μού έστειλε μερικά δολάρια, νά τά δώσω σ' έκείνον πού δέν έχει Ναό, γιά νά κτίση. 'Εσύ δέν έχεις Ναό πάρ' τα καί φτιάξε.

Δάκρυσε ο Γέροντας άπό συγκίνηση καί ευγνωμοσύνη στον Θεό, εύχαρίστησε καί τον Δικαίο καί είπε τό «Θεός συγχωρέσοι» γιά τόν άνθρωπο τού Θεού πού τού έστειλε τήν ευλογία. 'Ο Καλός Θεός, σάν καρδιογνώστης, είχε φροντίσει γιά τόν Ναό του, πρίν άκόμη Τόν παρακαλέση ό Γέροντας, γιά νά τού έχη έτοιμα τά χρήματα, τήν ώρα πού Θά Τού τά ζητούσε. 'Επόμενο ήταν νά τόν άκούση δ Θεός, άφού δ Γέροντας άπό μικρό παιδί άκουγε καί τηρούσε τίς θετες έντολές τού Θεού καί δεχόταν ούράνιες εύλογίες.