...έτσι εργατικοτατος καί πνευματικοτατος έζησε, χωρίς νά τό ρίξη κάτω. 'Αλλά, δυστυχώς, μιά βαριά γρίπη μόνο τόν έριξε στό κρεβάτι, καί ο γιατρός είπε στούς Πατέρες νά μήν άπομακρυνθούν άπό κοντά του, γιατί σέ λίγη ώρα θά τελείώση ή ζωή τον. 'Ο Πατήρ τό άκουσε κάτω άπό τίς κουβέρτες καί άπήντησε:

- Τί λές; 'Εγώ δέν πεθαίνω, έάν δέν έρθη τό Πάσχα νά πώ τό Χριστός 'Ανέστη.

Πράγματι πέρασαν δύο μήνες σχεδόν, ήρθε τό Πάσχα, είπε τό Χριστός 'Ανέστη, κοινώνησε καί μετά άναπαύθηκε. Τό φιλότιμο απλό Γεροντάκι είχε γίνει πραγματικό παιδί τού Θεού καί μαζί μέ τόν Θεό καθάρισε τήν ήμέρα τού θανάτού του.