"Οταν ήμουν άρχάριος στήν Μονή 'Εσφιγμένον, μού είχε διηγηθή ο εϋλαβής Γερο-Δωρόθεος δτι στό Γηροκομείο έρχόταν καί βοηθούσε ένα Γεροντάκι μέ τέτοια μεγάλη άπλότητα, άφοϋ νόμιζε δτι ή 'Ανάληψη, πού έορτάζει ή Μονή, ήταν μία μεγάλη `Αγία όπως ή 'Αγία Βαρβάρα καί, όταν έκανε κομποσχοίνι, έλεγε: «'Αγία τού Θεού, πρέσβεύε υπέρ ήμών»! Μιά μέρα είχε έρθει στό Γηροκομείο ένας φιλάσθενος άδελφός, καί, έπειδή δέν ύπήρχε κανένα δυναμωτικό φαγητό, τό Γεροντάκι κατέβηκε γρήγορα - γρήγορα τά σκαλιά, πήγε στό ύπόγειο καί άπό τό παραθυράκι πού έβλεπε πρός τήν Θάλασσα, άπλωσε τά χέρια του καί είπε: «'Αγία μου 'Ανάληψη, δώσ' μου ένα ψαράκι γιά τόν άδελφό». Καί ώ τού Θαύματος! πετάχτηκε ένα μεγάλο ψάρι στά χέρια τον, τό πήρε πολύ φυσιολογ-κά, σάν νά μή συνέβη τίποτε, καί χαρούμενος τό έτοίμασε, γιά νά τονώση τόν άδελφό.